phone call email pin

Обучение втора квалификационна група по електробезопасност

Обучение втора квалификационна група по електробезопасност

 • 00h 00m 00s
 • 0000-00-00 00:00:00
(0 Оценка)

Информация

Втора квалификационна група придобиват:
1. начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група;
2. електротехнологическият персонал - електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;
3. практикантите и стажантите от средни учебни заведения и колежи с електротехническа специалност.
(2) За придобиване на втора квалификационна група се изискват:
1. елементарни теоретични познания за принципа на работа на електрообзавеждането;
2. познания за устройството на електрообзавеждането;
3. ясна представа за опасностите от електрическия ток при доближаване/допиране до тоководещи части под напрежение;
4. знания по правилата за безопасност и основните мерки за предпазване при работа;
5. практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.
(3) Изискваният общ трудов стаж за работа по електрообзавеждане, за съответното образование и професионална квалификация, е най-малко:
1. без стаж - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност (техникум), стажанти от колежи и ВУЗ;
2. един месец - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност (СПТУ);
3. три месеца - основно, незавършено или завършено средно образование без професионална квалификация/професионална квалификация по неелектротехническа специалност.
 

ЗА КОГО Е КУРСЪТ ЗА ВТОРА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ?

Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждането на потребителите на електрическа енергия се осъществява от електротехнически персонал, който:
1. има образование и стаж, изисквани за заеманата длъжност;
2. е медицински освидетелстван съгласно нормативните актове за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите;
3. притежава квалификационна група за електробезопасност, изисквана по този правилник.
Посочената в този правилник квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждането, наричана по-нататък "квалификационна група", е минимална. Работодателят може да определя по-висока квалификационна група от посочената в правилника за същите видове работи или дейности.
(2) Работодателят определя изискваната квалификационна група за видове работи или дейности, за които в този правилник не е определена квалификационна група.
(3) Лицата с квалификационна група, по-висока от посочената като минимална, могат да извършват определената за нея работа или дейност и да заемат съответната длъжност.

 

ПРОГРАМА

 Теория:

 • Елктрически травми и въздействието на ел. ток върху човека. 
 • Фактори влияещи върху нараняванията от ел. ток
 • Разглеждане на различни злополуки от инциденти с ел. ток
 • Електрическа безопасност и защитни мероприятия
 • Изисквания за квалификация на персонала 
 • Работа с електрически инскалации в жилищни и/или обществени сгради
 • Правила за използване на защитни средства в електрическите съоражения
 • Първа до лекарска помощ при нараняване с ток
 • Технически мероприятия за осигуряване на безопасността при работа с електрически системи
 • Обслужване на ел. двигатели
 • Работа с платформи който са изолирани, подвижни и/или преносими

 Практика:

 • Примерна игра за работа с ел. системи
 • Външен преглед и начин на употреба на ел. система
 • Проверка и работа с ръчни ел. инструменти: волт метри, лапти, трансформатори и др. 

Short Description

Обучение втора квалификационна група по електробезопасност

Reviews

0

Средна оценка

0% 0 Ratings
130BGN

Местоположения за провеждане

София, Пловдив, Благоевград (и областите около тях)

Продължителност на курса

8 часа

Включено в курсa

Зони

начално ниво

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832