phone call email pin

ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • Само обучен и оторизиран персонал може да използва машината и да извършва дейности по техническото обслужване.
 • Спазвайте правилата, мерките и инструкциите за безопасност, когато използвате машината или извършвате дейности по техническото обслужване.
 • Когато работите с други оператори или когато на работната площадка има и други работници, уверете се, че всеки от тях познава и разбира сигналите, които ще подавате помежду си и че всички работят така, че да могат да виждат машината и да са видими за оператора.

ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

 • Уверете се, че всички защитни приспособления и покрития са правилно поставени. В случай на повреда, защитните приспособления и покритията трябва да бъдат подменени или поправени. Не използвайте машината без такива приспособления и не ги сваляйте, когато двигателят работи.
 • Винаги използвайте подходящите предпазни устройства, за да блокирате машината, когато паркирате и затягайте предпазния колан.
 • Относно предпазните устройства, направете справка с "3.1 ОСИГУРИТЕЛНИ БЛОКИРОВКИ".
 • За повече информация относно предпазния колан вижте "3.5.6 ПРЕДПАЗЕН КОЛАН".
 • Не сваляйте предпазните устройства и винаги ги поддържайте в добро работно състояние.
 • Неправилната употреба на предпазните устройства може да причини сериозни наранявания и дори смърт.

ОБЛЕКЛО И СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

 • Не носете широки или свободни дрехи, пръстени и часовници, и не се доближавайте до машината, ако сте със свободно пусната дълга коса, тъй като те могат да се заплетат в подвижните части на машината, което би могло да причини сериозни наранявания и повреди. Също така, избягвайте да носите дрехи, които са замърсени с масло или гориво, тъй като те са запалими.
 • Носете твърда шапка, предпазни очила, защитни обувки, маска, ръкавици и антифони, когато работите на машината или извършвате дейности по техническото обслужване.
 • Винаги носете предпазни очила, твърда шапка и плътни ръкавици, ако вашата работа включва разпръскване на метални стружки или частици; тези предохранителни мерки са особено полезни, когато набивате свързващите щифтове на оборудването с чук и когато продухвате въздушния филтър и радиатора със сгъстен въздух, за да ги почистите.

При извършване на тези операции, уверете се, че никой не стои или работи в близост до машината без необходимите защитни средства.

 • Когато работите 8 часа при ниво на шума над 90 dBA, е необходимо да използвате антифони или тапи за уши и да бъдете изключително внимателни, особено в края на работната смяна.
Image

НЕРАЗРЕШЕНИ МОДИФИКАЦИИ

 • Промени, извършени без разрешението на Komatsu, могат да бъдат опасни.
 • Преди да извършите дадена модификация, консултирайте се с представителя на Komatsu за вашия регион. Komatsu отказва да поеме каквато и да е отговорност за наранявания или повреди, причинени в следствие на непозволени промени.

НАПУСКАНЕ НА ОПЕРАТОРСКОТО МЯСТО

 • Когато напускате операторското място, дори да е за кратко време, уверете се, че машината е оставена в безопасно положение. (Виж "2.4.12 ПАРКИРАНЕ НА МАШИНАТА").
 • Преди да напуснете операторското място, извършете следните операции в последователността, посочена по- долу:
  1. Поставете работното оборудване на земята.
  2. Натиснете бутона за блокиране на сервоуправлението (светодиодът е включен).
  3. Задействайте ръчната спирачка.
  4. Поставете лоста за промяна на хода в неутрална по- зиция.
  5. Спрете двигателя.

Ако трябва да се отдалечите на такова разстояние, от което няма да можете да виждате машината, извадете стартер- ния ключ.

Image

КАЧВАНЕ ВЪВ И СЛИЗАНЕ ОТ МАШИНАТА

 • Не скачайте на и от машината, независимо от това дали е спряла или се движи.
 • Когато се качвате във или слизате от машината, винаги използвайте дръжките и предпазните стъпала; качвайте се и слизайте от машината много внимателно.
 • Никога не се облягайте на кормилото или на лоста за превключване на предавките.
 • Когато се качвате и когато слизате от машината, винаги поддържайте три точки на контакт (опорни точки), за да не загубите равновесие и да не паднете.
 • Затегнете свързващите болтове на дръжката и стълбата, ако са разхлабени и почистете дръжките и стъпалата, ако са замърсени с масло или смазка. Внимателно почистете пода на кабината, ако е замърсен с масло, смазка, кал или чакъл.
Image

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832