phone call email pin

Обучение трета квалификационна група по електробезопасност

Обучение трета квалификационна група по електробезопасност

 • 00h 00m 00s
 • 0000-00-00 00:00:00
(0 Оценка)

Информация

Трета квалификационна група придобиват:
1. изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа;
2. оперативният и оперативно-ремонтният персонал;
3. лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група;
4. допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;
5. настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.
(2) За придобиване на трета квалификационна група се изискват:
1. знания по електротехника, теоретични и практически познания по електрообзавеждането;
2. ясна представа за опасностите и пораженията от електрическия ток при работа по електрообзавеждането;
3. знания по общите и специфични правила за безопасност, мерките за защита и ползването на предпазни средства;
4. знания по правилата за допускане до работа с наряд и способност за осъществяване надзор на лица с по-ниска квалификационна група;
5. практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.
(3) За придобиване на трета квалификационна група се изисква стаж с втора квалификационна група при съответното образование и професионална квалификация най-малко:
1. без стаж - висше електротехническо образование;
2. един месец - стажанти от колежи и ВУЗ, обучаващи се по електротехническа специалност и положили изпит за електробезопасност при работа;
3. два месеца - трета степен на професионална квалификация по електротехническа специалност;
4. три месеца - втора степен на професионална квалификация по електротехническа специалност или висше техническо образование (неелектротехническо);
5. четири месеца - втора и трета степен на професионална квалификация по техническа специалност (неелектротехническа);
6. шест месеца - основно/средно образование с придобита професионална квалификация.
 

ЗА КОГО Е КУРСЪТ ЗА ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ?

Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждането на потребителите на електрическа енергия се осъществява от електротехнически персонал, който:
1. има образование и стаж, изисквани за заеманата длъжност;
2. е медицински освидетелстван съгласно нормативните актове за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите;
3. притежава квалификационна група за електробезопасност, изисквана по този правилник.
Посочената в този правилник квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждането, наричана по-нататък "квалификационна група", е минимална. Работодателят може да определя по-висока квалификационна група от посочената в правилника за същите видове работи или дейности.
(2) Работодателят определя изискваната квалификационна група за видове работи или дейности, за които в този правилник не е определена квалификационна група.
(3) Лицата с квалификационна група, по-висока от посочената като минимална, могат да извършват определената за нея работа или дейност и да заемат съответната длъжност.
 

ПРОГРАМА

 Теория:

 • Елктрически травми и въздействието на ел. ток върху човека. 
 • Фактори влияещи върху нараняванията от ел. ток
 • Разглеждане на различни злополуки от инциденти с ел. ток
 • Електрическа безопасност и защитни мероприятия
 • Изисквания за квалификация на персонала 
 • Работа с електрически инскалации в жилищни и/или обществени сгради
 • Правила за използване на защитни средства в електрическите съоражения
 • Първа до лекарска помощ при нараняване с ток
 • Технически мероприятия за осигуряване на безопасността при работа с електрически системи
 • Обслужване на ел. двигатели
 • Работа с платформи който са изолирани, подвижни и/или преносими

 Практика:

 • Примерна игра за работа с ел. системи
 • Външен преглед и начин на употреба на ел. система
 • Проверка и работа с ръчни ел. инструменти: волт метри, лапти, трансформатори и др. 

Short Description

Обучение трета квалификационна група по електробезопасност

Reviews

0

Средна оценка

0% 0 Ratings
130BGN

Продължителност на курса

8 часа

Включено в курсa

Учебни материали, Теория и Практика на наш полигон

Местоположения за провеждане

София, Пловдив, Благоевград (и областите около тях)
Зони

Напреднало ниво

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832