phone call email pin

Опасности, свързани с РАБОТАТА И ОБСЛУЖВАНЕТО

Преди да започнете работа, изпълнете следното:

 • Уверете се, преди всичко, че всички операции по обслужването са извършени старателно, при спазване на сервизните интервали.
 • Установете машината в работно положение, като се погрижите правилно да я нивелирате чрез специалния нивелир, монтиран от дясно на мястото на водача.

 • Уверете се, че разполагате с гориво за достатъчно време, за да се избегне риска от внезапно спиране на двигателя, включително при някоя критична маневра.

 • Почистете старателно приборите, табелките, фаровете на светлините и стъклата на кабината.

 • Проверете изправността на всички устройства за безопасност, монтирани по машината и в работната зона.

 • При затруднения или проблеми от какъвто и да е вид, информирайте незабавно ръководителя. Не започвайте работа без необходимите условия за безопасност.

 • Забранено е извършването на подръчни ремонти, дори и за да се започне работа!

При работа, обслужване или ремонт, трябва винаги да се действа с максимално внимание:

 • Забранено е преминаването и престоя под висящи товари или под части на машината, задържани само от хидравлични цилиндри или въжета.
 • Винаги поддържайте чисти от масла, греси и замърсяване евентуални ръкохватки, платформи за качване и обслужване на машината, за да избегнете подхлъзвания и падания.

фиг.1 Опасност при ремонт

Image

Опасност при качване в машината

При качване или слизане от кабината или от други повдигнати части, стойте винаги обърнати към машината и никога не заставайте с гръб към нея.

 • Ако се налага извършването на опасни височинни операции (на повече от 1,5 m от земята), използвайте обезопасителни колани или устройства против падане, одобрени за такива цели.
 • Забранено е слизането и качването по машината, когато тя е действие.
 • Забранено е напускането на мястото за управление при работеща машина.
 • Абсолютно забранено е спирането и извършването на всякакви операции в зоната между колелата на машината при работещ двигател. В случай, че е наложително оперирането в посочената зона, задължително изключете двигателя.
 • Забранено е извършването на работи, обслужване или ремонти без подходящо осветление.
 • При използване на фаровете за осветяване, насочете светлинния сноп така, че да не заслепява работещия персонал.
 • Преди да подадете напрежение към електрически кабели или части, уверете се, че свързването и действието им са изправни.
 • Забранено е извършването на работи по електрически части с напрежение над 48 V. Забранено е свързването на мокри електрически щепсели или контакти.
 • Надписите и сигналите, указващи опасност, не трябва никога да се свалят, покриват или повреждат.
 • Забранено е демонтирането, освен при сервизно обслужване, на устройствата за безопасност, капаците и предпазните кожуси. Ако се наложи демонтирането на тези части, то трябва да се изпълни при изключен двигател и максимално предпазливо; задължително ги монтирайте отново, преди да стартирате двигателя и да използвате машината
 • Трябва да се изключва двигателя и да се разкачва акумулатора винаги, когато се налага извършването на операции по поддръжка и ремонт.

 • Забранено е окачването на товари в точки, различни от монтажната плоча.

 • Задължително избягвайте ползването на инструменти в лошо състояние или по неправилен начин, (напр.: клещи вместо определените ключове).

 • Забранено е извършването с ръце на операции, които изискват специални инструменти.

 • Забранено е смазването, почистването и регулирането на органи в движение.

фиг. 2 Опасност при качване в машината

Image

Опасност при ремонт на машината

Забранени са операциите по хидравличната система, ако не се извършват от упълномощен персонал.

Хидравличната система на тази машина е оборудвана с акумулатори на налягане, които могат да доведат до сериозен риск за безопасността на персонала, ако не бъдат напълно изпуснати преди извършването на операции по самата система. За освобождаването на акумулаторите е достатъчно, при спряна машина, да се натисне 8/10 пъти педала на спирачката.

 • Преди да извършите операции по кръгове под налягане (хидравлично масло, сгъстен въздух) и/или да разкачите елементите, уверете се, че линията не е под налягане и не съдържа все още гореща течност.
 • Не опразвайте катализатори или други съдове, съдържащи изгарящи съставки, без да вземете необходимите предпазни мерки.

 • При приключване на обслужване или ремонти, преди да стартирате машината, проверете дали не са останали инструменти, парцали или други материали в отделения с движещи се части, или в които циркулират смукателни или охлаждащи въздушни потоци.

 • Забранено е на други лица, при изпълнението на маневри, едновременното даване на указания и сигнали. Указанията и сигналите трябва да се подават само от едно лице.

 • Трябва винаги да се обръща внимание на нарежданията, дадени от ръководителите.

 • Избягвайте вмешателства по време на работните фази или при изпълнение на отговорни маневри.

 • Задължително избягвайте да привличате внезапно вниманието на оператора, без да има причина за това.

 • Забранено е плашенето на заетия с работа персонала, както и хвърлянето на предмети, дори на шега.

 • Забранено е при приключване на работа да се оставя машината в потенциално опасно състояние.

фиг 3. Опасност при ремонт на работеща машина

Image

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832