phone call email pin

Норми за безопасност

ОПАСНОСТИ ПРИ ПОВРЕДЕНА МАШИНА

 1. Не използвайте повредени или неизправни
 2. Не използвайте повредени или неизправнимашини.
 3. Направете задълбочена предексплоатационнапроверка на машината и изпробвайте всички функции преди всяка работна смяна. Обозначете и незабавно отстранете от експлоатация всички повредени или неизправни машини.
 4. Уверете се, че всички проверки, свързани с поддръжката, са изпълнени съгласно указанията в това ръководство и в съответното ръководство за обслужване.
 5. Уверете се, че всички стикери са налични и четливи.
 6. Уверете се, че ръководството за оператора епълно, четливо и поставено в определеното затова отделение на машината.
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНИЯ
 • Не използвайте машината при наличие на течовена масло от хидравличната или пневматична система. Течовете от хидравличната или пневматична система могат да причинят нарявания на кожата и изгаряния.
 • Винаги използвайте машината на места с подходяща вентилация, за да избегнете опасността от отравяне с въглероден оксид.
 • Не спускайте стрелата, ако в зоната под нея има хора и препяствия.

фиг. 1 - Снимка на телехендлер

Image

УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

На машината са монтирани устройства за безопасност, които не трябва да се повреждат или демонтират. Извършвайте перодични проверки наизправността им. В случай, че не са изправни, преустановете работа и ги подменете.

 

ОГРАНИЧИТЕЛ НА ТОВАРА

Ограничителят на товара е предназначен да помага на оператора при безопасната експлоатация на машината, като го предупреждава чрез визуалнии звукови сигнали при доближаване на опасната зона. Все пак, това устройство не може да замени добрия опит на оператора: отговорността за безопасното изпълнение на операциите е на оператора и зависи от спазването на всички предписани норми за безопасност.

 

ОБЩИ РАЗСЪЖДЕНИЯ

Неспазването на инструкциите и на нормите за безопасност, може да причини смърт или сериозни наранявания на персонала.

Не използвайте машината, ако не са налице следните условия:

Научете и прилагайте основните принципи за безопасна работа на машината, съдържащи се в това ръководство за оператора.

 1. Избягвайте опасни ситуации. Внимателно разгледайте и разберете правилата за безопасност преди да преминете към следващия раздел.
 2. Винаги завършвайте предексплоатиционна проверка
 3. Винаги изпробвайте функциите преди да използвате машината.
 4. Проверявайте работната зона.
 5. Използвайте машината единствено за работите, за които е проектирана.

 

 • Прочетете, разберете и спазвайте инструкциите на производителя и нормите за безопасност, ръководствата за безопасност и инструкциите за оператора и стикерите, поставени на машината.
 • Прочетете, разберете и спазвайте инструкциите и нормите за безопасност за конкретното работно място.
 • Прочетете, разберете и спазвайте действащите национални нормативни изисквания.
 • Използването на машината е разрешено само за квалифициран персонал, запознат с необходимите норми за безопасност.

По голяма част от злополуките, които възникват при използването на работните машини, както и по време на тяхната поддържка или ремонт, са резултат от неспазване на основните предпазни мерки за безопасна работа.

Ето защо е необходимо да бъдем винаги по- чувствителни по отношение на потенциалните рискове, които се крият при използването на машината, като се обръща постоянно внимание на ефектите, които произтичат от всяко действие извършено по машината.

Разпознавайки предварително потенциално опасните ситуации, може да се избегне възникването на злополука!

Ако се възнамерява да се процедира по начин различен от този посочен в тази статия е необходимо задължително:

 • да се уверите, че методите, които възнамерявате да прилагате не са недвусмислено забранени;
 • да се уверите, че цитираните по-горе методи са сигурни, тоест, отговарят на предписанията посочени в този раздел на ръководството;
 • да се уверите, че цитираните по-горе методи не предизвикват преки или непреки данни на машината, правейки я несигурна при експлоатация

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832