phone call email pin

Допълнителни предпазни мерки при работа с багер

ПРОВЕРКА НА ОГЛЕДАЛАТА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ

 • Уверете се, че огледалата за обратно виждане са чисти и правилно насочени; те трябва да позволяват на оператора да вижда задната част на машината без да има нужда да променя нормалната работна позиция на тялото си.
 • Ако огледалата за обратно виждане се изместят или счупят по време на работа, спрете машината незабавно и фиксирайте или сменете огледалата.
 • Опасно е да работите, без да виждате задната част на машината, тъй като тя може да удари хора, които непредпазливо са навлезли в работния участък, неподвижни прегради или маневриращи превозни средства.
Image

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ГОРИВОТО И МАСЛОТО

Горивото, маслото и някои видове антифриз могат лесно да се запалят, ако влязат в контакт с пламък. Горивото е изключително запалимо и следователно, изключително опасно.

 • Не допускайте открит пламък в близост до запалими течности.
 • Когато зареждате с гориво, спрете двигателя и не пушете.
 • Доливайте гориво и масло само при спрян двигател и в участъци с добра вентилация.
 • Доливайте гориво и масло в специално обозначен участък и не позволявайте неоторизирани лица да навлизат в него.
 • Когато зареждате с гориво, дръжте здраво пистолета за зареждане и го поддържайте в постоянен контакт с отвора за зареждане, докато не приключите, за да избегнете поява на искри от статично електричество.
 • След като долеете, затегнете добре предпазните капачки на резервоарите за гориво и масло.
 • Не пълнете резервоара догоре, за да оставите място за разширяване на горивото.
 • В случай че разлеете гориво, незабавно го почистете.
Image

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗГАРЯНИЯ

 • Ако охладителната течност за двигателя, моторното масло и хидравличното масло са горещи, използвайте плътни пар- чета плат и носете ръкавици, плътни дрехи и защитни очила, ако трябва да извършите проверка или да докоснете наго- рещените части.
 • Преди да проверите нивото на охлаждащата течност, спрете двигателя и оставете течността да изстине.

Ако е необходимо да извършите проверка поради прегряване на двигателя, бавно развъртете пробката на радиатора, за да освободите остатъчното налягане, преди да я отстраните. Горещата струя от течността може да причини сериозни изгаряния.

 • Преди да извършите проверка на моторното масло и ни- вото на хидравличното масло, спрете двигателя и оставете маслото да изстине. Избиването на гореща струя масло от резервоара, може да причини сериозни изгаряния.
Image

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ АЗБЕСТОВ ПРАХ

 • Азбестовият прах може да бъде опасен за здравето ви при вдишване.
 • Ако материалът, който ще се обработва, съдържа азбестови нишки, задължително се убедете, че са спазени всички законови и правила по безопасността, отнасящи се за това..
 • Ако тези действащи правила, отнасящи се за работа в среди, замърсени с азбестови нишки, не са спазени, е забранено използването на машината.
Image

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

 • Не се доближавайте и не навлизайте в работния периметър на оборудването, дори когато операторът се намира в кабината на машината и двигателят работи.
 • Не стойте и не работете под стрелите или под шарнирните съ- единения, когато стрелите са вдигнати, ако не сте убедени, че осигурителните блокировки са задействани.
 • Не извършвайте никакви операции, които изискват вдигане на носачите, ако не сте сигурни, че блокировките са правилно поставени и свързани с носачите.
Image

ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 • Уверете се, че пожарогасителите са налице и проверете тяхното местоположение.
 • Периодично проверявайте дали пожарогасителите са заредени и се уверете, че знаете как да ги използвате.
 • Открийте местоположението на комплекта за първа медицинска помощ.
 • Периодично проверявайте дали комплектът за първа медицинска помощ съдържа необходимите дезинфекциращи препарати, превързочни материали, лекарства и др.
 • Необходимо е да знаете как да действате в случай на пожар.
 • Уверете се, че разполагате с телефонните номера на лицата или институциите, с които може да се наложи да се свържете при спешен случай (на работната площадка или на мястото, където се извършват дейности по техническата поддръжка на машината).
Image

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА КАБИНАТА

 • Ако кабината бъде ударена непредумишлено или машината се преобърне по време на работа, възможно е кабината да се повреди с последващо намаляване на нейната якост и здравина, а следователно и на безопасността на оператора. (Rops – защитна конструкция при преобръщане и Fops – защитна конструкция срещу падащи предмети).

Свържете се с Komatsu или с регионалния представител на Komatsu, за да бъде извършена проверка на състоянието на кабината, в случай на удар или повреда.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ОБОРУДВАНЕТО

 • Когато инсталирате и използвате допълнително оборудване, внимателно прочетете съответното ръководство и спазвайте дадените указания.
 • Не използвайте допълнително или специално оборудване без разрешението на Komatsu или регионалния представител на Komatsu.

Монтирането и употребата на неодобрено от Komatsu оборудване може да създаде проблеми по сигурността и да засегне неблагоприятно ефективността и срока на експлоатация на машината.

 • Komatsu не носи отговорност за наранявания, злополуки или отказ на машината, вследствие на инсталирането и употребата на неодобрено оборудване.

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832