phone call email pin

Информация за специализирани ръчноводими високоповдигачи (стакер)

Стакерите са високоповдигачи само с вертикално повдигане респ. сваляне на товарите т.е. нямат наклон на вилиците или мачтата. Освен параметъра товароподемност, при тези машини важен параметър е и височината на повдигане. При различните модели тя варира от 1.8 до 4.5-5 м. Товароподемността е в границите от 0.8 – 2.0 -2.5 т. 

Общото устройство е подобно на нископовдигачите, като тук ще споменем  термина повдигателна уредба, включваща мачта и виличната плоча с повдигащите се на съответна височина вилици. Българската фирма ВЕНИ презентира в каталога си стакери със седящ водач и височини на повдигане до 6.5 м.и товароподемност 1.5 т. и ниско повдигач.

Както при всички вилични машини така и при стакера товароподемността на машината намалява с изнасянето на центъра на тежестта на товара към роговете на вилиците (товарната диаграма). От гледна точка на безопасност над 3.0 м. височина не трябва да се вдига максималния товар. Органите за управление и контролните уреди са както при нископовдигачите.

фиг. 1 - Изображение на стакер с вдигната и спусната мачта

Image

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАРИТЕ С ЛОСТОВО УПРАВЛЕНИЕ

 1. Преди започване на работа се прави оглед и проверка на всички системи на кара като се проверяват и авариините начини на спиране на машината резултата от прегледа се записва в сменен дневник.
 2. В зависимост от модификацията машината се подготвя за работа като се привежда в подходящия режим:
  • Режим с придружаващ водач за карите без платформа или с повдигната платформа и прибрани странични предпазители за водача. Това е най бавната скорост на движение, съоразена с човешкия ход на електрокариста при равота с кара е необходимо особенно внимание за предотвратяване на притискане на водача към неподвижни предмети и за настъпване на кракът на водача при завой или маневриране. Обикновенно движението е ориентирано в посока към водача, който държи лоста за управление в определен ъгъл а товара го следва. При преместване на лоста в полужение нагоре или на долу кара евтоматично ще спре с цел предпазване на водача при спъване или друга екстремна ситуация и необходимост от бърз стоп.
  • Режим с водач върху специална платформа при което водача придобива по добра позиция за наблюдение и най-често електрокара се движи в посока на товара, когато водача има достатъчна видимост. Електрокара има по-висока скорост на движение и продуктивността е по-голяма а физиологичната умора на електрокариста доста по малка.
  • Режим със спусната платформа и повдигнати странични предпазители. В този режим електрокара развива най-високата конструктивно допустима скорост, която може да достигне до 15 км.ч. Управлението е еднакво удобно в двете посоки, като е необходимо повишено внимание на кръстовища, изходи за пешеходци, в близост до машини и рампи от които електрокара може да падне при невнимание.
 3. Скоростта на движение при работа с ръчноводими електрокари високоповдигачи е съобразена с устойчивостта на товара при завой, ускорение и спиране, видимостта на пътя и спирачния път при възникване на ситуация на опасност и нужда от внезапно спиране. Оператора на кари трябва да се движи със скорост позволяваща му да спре внезапно в зоната на видимост при излизане на пешеходец или друго превозно средство в работната територия на електрокара.
 4. Завиване, захождане и позициониране на електрокара

Фиг. 2.3. Габаритни и геометрични параметри на ръчноводим кар нископовдигач Wa- радиус на завиване. Wb- радиус на странично изнасяне на товара при завои Bt- ширина на коридора за движение. Ast транспортна дължина и параметър за ширина на коридора за завои

Image

Височина на свободното повдигане  h3  е максималната стойност на височината на повдигане, без да се превиши (от подвижните части на повдигателната система) строителната височина на високоповдигача.

За транспортни операции е достатъчна височина на свободно повдигане до  300  mm. Това е така наречената транспортна височина на свободно повдигане. За складиране на товари височината на свободно повдигане, наричана работна височина на свободно повдигане, е от порядъка на  60 до 80 %  от строителната височина.

 • 5. Поемането на товари от ръчноводимите електрокари се извършва като вилицата се насочва срещу отворите на поемания палет перпендикулярно като се следи да не се избутва палета на страни. След правилното и симетрично позициониране спрямо центъра на тежестта на товара и посредством бутона за управление на повдигателната уредба се повдига товара на не повече от 10 см. Повдигнатия товар се премества като ускорението при тръгване е плавно, без резки движения особенно внимание е необходимо при завой с високи товари с малка опорна площ защото те лесно се преобръщат. Поставянето на палетите на място се извършва като те се позиционират срещу избраното място повдигнат се на 5-10см над мястото за полагане на съответния ред стелажи или в превозни средства след което палета се поставя на гредите на стелажа така, че да се предава тежеста на гредата товара посредством кострукцията на палета директно върху металната конструкция. Палето местата на всеки стелаж трябва да са оразмерени за максимално тегло на палетомясто и максимално натоварване на гредата. 

 • 6. След приключване на работата електрокара се поставя на определеното място като се загаси от бутона или ключа, вземе се контактния ключ, и се изключи захранването от батерията. Зареждането на електрокара става като се присъедини куплунга към зарядната станция и се долее електролит или дейонизирана вода

 

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832