Транспортиране на багер върху моторни превозни средства

ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА МАШИНАТА

 • Товаренето и разтоварването на машината на/от моторно превозно средство винаги включва потенциални опасности. Бъдете изключително внимателни.
 • Извършвайте товаренето и разтоварването върху твърд и равен участък и на безопасна дистанция от краищата на канавките или от пътния банкет.
 • Ако използваните моторни превозни средства не са подходящо оборудвани, поставете укрепителни блокове под рампите, за да избегнете всякаква нестабилност.
 • Винаги блокирайте колелата на транспортиращото превозно средство с клинове.
 • Винаги използвайте рампи, които са достатъчно широки и могат да понесат тежестта на машината. Надлъжните оси на рампите трябва да бъдат успоредни една на друга и перпендикулярни на платформата за товарене, а разстоянието между тях трябва да бъде подходящо за ширината на хода на машината.
 • Уверете се, че рампите са стабилно поставени и закрепени към платформата за товарене и че имат еднаква дължина.
 • Поставете рампите под максимален наклон от 15°.
 • Уверете се, че повърхността на рампата е чиста и няма следи от смазка, масло, пръст или лед; отстранете калта от колелата преди да започнете да товарите машината на моторното превозно средство.
 • Машината трябва да бъде натоварена на превозното средство с кофа, насочена напред, т.е. по посока на движението на превозното средство.
 • Не коригирайте траекторията на машината, когато тя е върху рампата. Ако е необходимо, свалете рампата и повторете операцията.
 • След като натоварите машината, блокирайте колелата й с клинове и я обезопасете с въжета или вериги, които не й позволяват да се движи
Image

ТРАНСПОРТ

 • По време на транспортиране машината трябва да бъде застопорена към превозното средство със затворени врати и прозорци.

Определете маршрута, като вземете предвид широчината, височината и теглото на транспортното средство и на машината. 

Уверете се, че размерите на машината са съвместими с пътя и с евентуални проходи, подлези, мостове, електропроводи, телефонни линии и др.

 • Съблюдавайте действащите разпоредби относно допустимата широчина, височина и тегло на машината и скоростта на движение при транспортиране.