phone call email pin

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

Изисквания към ОПЕРАТОРА

Операторът, който редовно или епизодично използва машината (напр. поради транспортни проблеми) трябва задължително да отговоря на следните изисквания:

медицински:

преди и по време на работа да не приема алкохолни напитки, лекарства или други вещества, които могат да повлияят на психо-физическото му състояние и в последствие на годността му да управлява машината.

физически:

добро зрение, добър слух, добра координация и способност за безопасно изпълнение на всички необходими действия при експлоатация, както е уточнено в настоящото ръководство.

умствени:

способност да разбира и прилага мерките за безопасност; трябва да е внимателен и за използва преценката си в интерес на собствената си и на другите безопасност; трябва да полага старание и да изпълнява работата коректно и отговорно. емоционални:

трябва да е спокоен и в да издържа на стрес; да може правилно да преценява собственото си физическо и умствено състояние. професионални:

трябва внимателно да е прочел и разучил това ръководство, приложените графики и чертежи, указващите и предупреждаващите за опасност табелки и стикери; трябва да е специализиран и компетентен по всички въпроси, касаещи действието и експлоатацията на машината.

фиг. 1 - Лични предпазни средства при работа с кари

Image

Изисквания към персонала по ПОДРЪЖКАТА

Персоналът, ангажиран по подръжката на машината, трябва да е с квалификация механик по поддръжка на подемни устройства и задължително да отговоря на следните изисквания:

физически:

добро зрение, добър слух, добра координация и способност за безопасно изпълнение на всички необходими действия по поддръжката, както е уточнено в настоящото ръководство.

умствени:

способност да разбира и прилага мерките за безопасност; трябва да е внимателен и за използва преценката си в интерес на собствената си и на другите безопасност; трябва да полага старание и да изпълнява работата коректно и отговорно. професионални:

трябва внимателно да е прочел и разучил това ръководство, приложените графики и чертежи, указващите и предупреждаващите за опасност табелки и стикери; трябва да е специализиран и компетентен по всички въпроси, касаещи действието и експлоатацията на машината.

ОБЛЕКЛО ПРИ РАБОТА И ОБСЛУЖВАНЕ

Когато се работи с машината или се извършва обслужване и ремонт, трябва винаги да се използва следното работно облекло и средства за безопасност на труда фиг. 1:

  • Работен гащеризон или друго облекло, стига да е удобно, да не е прекалено широко и да няма части, които могат да се заплетат в движещи се органи.
  • Предпазна каска.
  • Предпазни ръкавици.
  • Предпазни обувки.

 

Ако работните условия го налагат, трябва да разполагате със следните средства за индивидуална защита:ю

  • Респиратори (или прахозащитни макси).
  • Вътрешни антифони (тапи) или антифони за защита на слуха.
  • Очила или шлемове за предпазване на очите.

Използвайте само одобрени и добре запазени средства за безопасност.

Опасности, свързани с РАБОТНАТА ЗОНА

Винаги взимайте предвид характеристиките на работната зона, в която работите:

  • Проучете внимателно работната зона: съотнесете я към размерите на машината в различните конфигурации.

Машината не е електрически изолирана и не осигурява защита при контакт или близост до електрически линии.

Винаги поддържайте минимално безопасно разстояние от тях: както на телескопичната стрела, така и на евентуалния вдигнат товар. Опасност от поражение от електрически разряди.

Отдалечете се от машината в случай на контакт с електрически линии под напрежение. Персоналът на обекта или на машината не трябва да докосва или задейства машината, докато не бъде прекъснато захранването на електрическата линия.

Забранено е използването на машината по време на буря.

Image

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832