phone call email pin

РАБОТА С БАГЕР В ОПАСНИ ОЧАСТАЦИ

РАБОТА В НАКЛОНЕНИ УЧАСТЪЦИ

 • Работата в наклонени участъци и на речни или езерни брегове с влажна почва може да доведе до преобръщане
 • Не работете с кофа, насочена надолу спрямо трактора.
 • На склонове, брегове или наклонени участъци, придържайте кофата много близо до земята (на 20-30 см от земята) и при авария бързо я снижете, за да помогнете на машината да спре.
 • Не сменяйте посоката и не се движете косо, когато работите в наклонени участъци. Препоръчва се да се придвижите до равен участък, за да извършите тези операции.
 • Не се придвижвайте по мокра трева или дебел слой листа: ако машината се движи под наклон в тези условия, тя може да поднесе.
 • Преди работа в наклонени участъци винаги проверя- вайте ефективността на спирачките, включете на ниска предавка и задвижването на четирите колела.
 • Не се придвижвайте надолу по наклонени участъци при изключен двигател; може да загубите управлението на машината и това да доведе до сериозни наранявания и дори смърт.
 • Избягвайте изключването на механизма с предавките чрез бутона, разположен на лоста за управление на то- варача.
 • Когато се придвижвате надолу по наклонен участък, включете на ниска скорост; по този начин спирачното действие на двигателя се използва, за задържане на машината, без да е необходимо да се натоварват спирачките. Избягвайте да изключвате механизма за предавките чрез бутона, разположен на скоростния лост.
 • Когато стрелката за нивото на горивото стигне до червената линия по време на работа в наклонен участък, незабавно вземете мерки за презареждане с гориво; поради накланянето на машината, двигателят може да засмуче въздух и да спре изведнъж, което представлява сериозен риск за безопасността на оператора и на хората, а не само за машината.
 • Ако моторът внезапно спре, веднага свалете кофата към земята, включете спирачната система и ръчната спирачка.
Image

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

 • Извършване на изкопни работи близо до електропроводи на открито е изключително опасно. Те могат да причинят смърт от токов удар; поради това, когато работите близо до електропроводи на открито, спазвайте винаги минималната безопасна дистанция, посочена от компетентните органи и в съответствие с действащите правила за предотвратяване на злополуки.
 • Що се отнася до подземните далекопроводи, минималнатa дистанция зависи от покритието на тръбопроводите, в които са положени кабелите.
 • Основните мерки за безопасност, които трябва да се вземат, за да се избегне този риск, са следните:
 • Носете ботуши с дебели гумени или кожени подметки.
 • Потърсете съдействие от някой работник, който може да ви предупреди, ако машината се приближи прекалено близо до електропровода.
 • Работете на ниска скорост.
 • Научете какво трябва да се направи първо при удар от електрически ток.
 • Съхранявайте телефонния номер на електрическата компания или на най-близкия медицински пункт на видно и достъпно място.
 • Ако работното оборудване случайно се заплете в кабелите, операторът не трябва да напуска кабината, докато електрическата компания не изолира електропровода.
 • Когато извършвате подобен тип операции или действия, предупреждавайте всички в работния участък да спазват препоръчителната минимална дистанция от машината и работното оборудване.
 • Предварително попитайте електрическата компания какво е напрежението на кабелите и каква е минималната безопасна дистанция.
Image

ВИДИМОСТ

 • Незабавно включете работните светлини, ако видимостта намалее.
 • Ако видимостта е намалена поради мъгла, дим или пороен дъжд, спрете машината на безопасно място и изчакайте, докато времето се изясни и видимостта се подобри.

РАБОТА В УЧАСТЪЦИ ПОКРИТИ С ЛЕД ИЛИ СНЯГ

 • Когато теренът е заледен или заснежен, машината не реагира точно на движенията на кормилото. За да намалите риска в резултат на намалената маневреност, процедирайте, както следва
 • Включете задвижването на четирите колела.
 • Придвижвайте се като подавате газ плавно и постепенно.
 • Спирайте плавно след като сте намалили скоростта, използвайки забавянето на двигателя.
 • Избягвайте внезапно спиране, бързо увеличаване на скоростта и рязко завиване с намален радиус на завоя.
 • Ако машината се използва за чистене на сняг или като снегорин по пътищата (като се инсталира специфично допълнително оборудване и дори вериги, ако е необходимо), внимавайте за мантинелите и за евентуални предмети/ препятствия, зарити в снега (странични стълбове, крайпътни камъни, табели, поставени ниско до земята и др.).

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

 • Когато работите в тунели, проходи, под електрически кабели или други тръбопроводи (въздушни телефонни линии) и на места, където височината е ограничена, работете изключително внимателно, за да не повредите кофата, стрелите или багерното съоръжение.

РАБОТА НА ТЕРЕН С РОНЛИВА ПОЧВА

 • Избягвайте да работите с машината в непосредствена близост до ръбове на скали, надвиснали части и дълбоки ровове.

Тези участъци могат да се срутят, вследствие на което машината може да пропадне или да се преобърне, а това, от своя страна, може да причини тежки наранявания или дори смърт.

Помнете, че след поройни дъждове или земетресения тази опасна обстановка обикновено се влошава.

 • Пръстта около рововете е ронлива и може лесно да пропадне под тежестта или вибрациите на машината.

Бъдете изключително внимателни: винаги затваряйте вратите на кабината и затягайте предпазния колан.

ПАРКИРАНЕ НА МАШИНАТА

 • Паркирайте машината на твърд и равен терен. Ако това е невъзможно и трябва да паркирате в наклонен участък, разположете машината като челната кофа е насочена надолу и извършете следните операции:
 • Докато спирате машината,    натискайки              спирачките, дръпнете и ръчната спирачка.
 • Обърнете челната кофа в позиция на разтоварване и свалете стрелите, докато зъбците се врежат в зе- мята.
 • Извършете същите операции с кофата на багерното съоръжение.
 • Спрете двигателя.
 • Поставете клинове или опорни блокове под предните и задни колела.
 • Винаги спускайте работното оборудване до земята; ако е необходимо да паркирате с повдигнати носачи, уверете се, че блокировките са задействани.
 • Винаги включвайте осигурителните блокировки на лоста за управление.
 • Когато напускате машината, задействайте ръчната спирачка, проверете дали прозорците на кабината са затворени, издърпайте стартерния ключ на двигателя и най- накрая заключете вратите.
 • Ако е необходимо да паркирате на централни пътища, сигнализирайте за месторазположението на машината според действащите местни разпоредби (сигнални светлини, огради, предупредителни табели за работен участък на пътя, за отклоняване на движението и ука- зателни знаци).
Image

Контакти

И-мейл: ucprofesional@gmail.com
Телефон: 02/ 97 44 777
Мобилен телефон: 0886 676 212

Адрес:
София бул. Цариградско шосе и ъгъла с бул. Андрей Сахаров зад хотел Метрополитен
жк. Младост бл. 1В - Курсове и обучение

Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда:
Тел. 0894 730 045 инж. Николай Марудин - регионален представител

Пловдив, Асеновград, Сопот, Карлово, Калофер, Раковски:
Тел. 0879 392 832