КУРСОВЕ И ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

КУРС ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НАРЕДБА 7 МОН КУРС ЗА ЗАВАРЧИЦИ

 

Учебен център Професионал БГ организира курсове по заваряване за придобиване на правоспособност.

Курс за заварчици започва два пъти месечно и се провежда в групи.

Обучението започва всеки 1 ви и 15 ти ден от месеца.

За записване в курса и допълнителни въпроси се свържете с нас.

02/9744777

0885199140

Бул. Цариградско шосе 123

Наредба за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 7

от 11 октомври 2002 г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБ-

НОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.100 от 25 Октомври

2002г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) С тази наредба се уреждат услови-

ята и редът за обучение за придобиване на правоспособност по заваряване, и за признаване

на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз  (ЕС), на Ев-

ропейското икономическо пространство (ЕИП), или в Швейцария.

Чл. 2. Заваръчни дейности могат да осъществяват лица, навършили 18 години и придобили

правоспособност при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 3. Организацията и съдържанието на обучението за придобиване на правоспособност по

заваряване съответстват на:

1.  изискванията на българските стандарти,  с които се въвеждат съответните европейски и

международни стандарти по заваряване;

2. единната хармонизирана система за обучение и квалификация по заваряване на Европейс-

ката федерация по заваряване (ЕФЗ) и Международния институт по заваряване (МИЗ).

Чл. 4. (1) При обучението по чл. 3 могат да се придобиват следните степени на правоспособ-

ност по заваряване:

1. заварчик на ъглови шевове;

2. заварчик на листов материал;

3. заварчик на тръби.

(2)  Степените на правоспособност по заваряване по ал. 1  са подредени по възходящ ред в

зависимост от сложността на заваръчните дейности.

(3) Степените на правоспособност по заваряване по ал. 1,  т. 2  или т. 3  се придобиват след

притежаване на съответната предходна степен.

Чл. 5. (1) В зависимост от вида и сложността на заваръчните дейности към заварчика може да

бъде предявено изискване за придобиване на сертификат за одобряване на изпълнителския

персонал по заваряване.

(2) Изискването по ал. 1 може да се предяви при извършване на заваръчни дейности, свърза-

ни с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор - съдове под налягане; кон-Наредба за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване

- 2 -

струкции или елементи от тях на изделия, свързани с пренос и превоз на товари и пътници;

газопроводи; напорни съоръжения и конструкции или елементи от тях, застрашаващи живота

и здравето на населението,  както и при строително-монтажни дейности и други заваръчни

дейности, определени в искането на заявителя за извършването им.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Сертификатът по ал. 1 се придобива след полагане на изпит

пред независим изпитващ орган за сертификация на заваръчен персонал, акредитиран в съот-

ветствие с БДС EN 45013  от Изпълнителната агенция  "Българска служба по акредитация"

(ИА "БСА").

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) До изпит по ал. 3 се допускат лица, които притежават свиде-

телство за правоспособност по заваряване, издадено по реда на тази наредба.

Чл. 6. Изискванията за придобиване на съответните степени на правоспособност са в съот-

ветствие с хармонизираните български стандарти:  БДС EN 287  и/или БДС EN ISO 9606  за

ръчно и полумеханизирано заваряване; БДС EN 1418 за механизирано и автоматично заваря-

ване.

Раздел II

Обучение за придобиване на правоспособност по заваряване

Чл. 7. (Предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Обучението на лица, желаещи да при-

добият правоспособност по заваряване, се извършва в следните обучаващи институции:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) държавни, общински и частни професионални училища, про-

фесионални гимназии и професионални колежи,  български с чуждестранно участие и чуж-

дестранни, открити по реда, предвиден в Закона за народната просвета;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) центрове за професионално обучение, получили лицензия от

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) съгласно чл. 22,

ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Обучението за придобиване на правоспособност по

заваряване се осъществява съгласно рамкови програми по чл. 10  ЗПОО,  конкретизирани с

учебни планове и учебни програми, разработени в съответствие с държавното образователно

изискване за придобиване на квалификация по професията "Заварчик".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Учебните планове и програми по ал. 1:

1. се утвърждават от министъра на образованието и науката - за обучаващите институции по

чл. 7, ал. 1, т. 1;

2. се разработват от обучаващите институции по чл. 7, ал. 1, т. 2 в съответствие с Единните

изисквания за условията,  организацията и съдържанието на професионалното обучение за

придобиване на правоспособност по заваряване (Единни изисквания).

Чл. 9. (1) Единните изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 2 съдържат: характеристика на степените на

правоспособност по заваряване;  цели на обучението;  входящи изисквания към обучаемите;

съдържание на обучението; система за оценяване и удостоверяване на обучението; изисква-

ния към материалната база; изисквания към обучаващите; документация на обучаващата ин-

ституция; процедури за преглед и актуализиране на единните изисквания.

(2) Единните изисквания се разработват от НАПОО и се утвърждават от председателя й.

Чл. 10. (1) Съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност

по заваряване е структурирано на модулен принцип с нарастващо ниво на компетентност. Наредба за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване

- 3 -

(2) Обучаващите институции разработват конкретни програми за обучение в съответствие с

единните изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 2.

Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ,  бр. 95  от 2003  г.) В резултат на обучението се

придобиват професионални компетенции за:

1. инструментариума и материалите при заваряване;

2. техниките за заваряване;

3. факторите, влияещи върху правилното осъществяване на заваряването;

4. качественото изпълнение на заваръчните дейности;

5. правилата за безопасна работа и изискванията за пожарна безопасност при заваряването.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Професионалните компетенции по ал. 1 осигуряват придо-

биване на правоспособност по заваръчни процеси съгласно БДС ЕN 4063.

Чл. 12. (1) Изискванията към кандидатите, желаещи да се включат в програмите за професи-

онално образование и професионално обучение за придобиване на правоспособност по зава-

ряване, са съгласно чл. 14 ЗПОО.

(2) (Изм. - ДВ,  бр. 95  от 2003  г.) Входящото минимално образователно равнище за всички

степени на правоспособност е завършен шести клас.

(3) Входящото квалификационно равнище е съгласно чл. 4, ал. 3.

(4) Минималната възраст за провеждане на практическо обучение по заваряване е 16 години.

(5) Когато по време на обучението се установят признаци за медицински противопоказания

за заварчик, обучаваният се насочва на нов медицински преглед. При установяване на забо-

ляване, противопоказано за упражняване на професията, обучението се прекратява.

Чл. 13. Учители по професионална подготовка за придобиване на правоспособност по зава-

ряване в професионалното образование в институциите по чл. 7,  т. 1  могат да бъдат лица,

които отговарят на изискванията за заемането на длъжността  "учител"  по професионална

подготовка и имат образование и квалификация, както следва:

1. по теория:

а) лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен  "бака-

лавър"  или  "магистър"  по специалност  "Машиностроителна техника и технологии"  или по

друга специалност от професионални направления  "Машинно инженерство" и  "Общо инже-

нерство" със специализираща подготовка по "Технология на заваряването";

б) (доп. -  ДВ,  бр. 95  от 2003  г.)  лица,  притежаващи висше образование на образователно-

квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в област на висшето образование "Тех-

нически науки",  завършили курсове по  "Единна хармонизирана система за обучение и ква-

лификация по заваряване" на ЕФЗ и МИЗ и придобили квалификация  "европейски и/или ин-

тернационални инженер по заваряване";

2. по практика:

а) лицата по т. 1, буква "а" или учители по практика, които притежават "Сертификат за одоб-

ряване на заварчик"  или  "Свидетелство за правоспособност на заварчик"  за степен на пра-

воспособност по заваряване "Заварчик на тръби" или за степен, по-висока от предвидената за

придобиване по време на обучението;

б) (доп. -  ДВ,  бр. 95  от 2003  г.)  лица,  притежаващи висше образование на образователно-

квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в област на висшето образование "Тех-

нически науки",  завършили курсове по  "Единна хармонизирана система за обучение и ква-

лификация по заваряване" на ЕФЗ и МИЗ и придобили квалификация  "европейски и/или ин-Наредба за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване

- 4 -

тернационални инженер по заваряване" или  "европейски и/или интернационални техник по

заваряване".

Чл. 14.  Обучаващи за придобиване на правоспособност по заваряване в професионалното

обучение, организирано в квалификационни курсове в институциите по чл. 7, могат да бъдат:

1. по теория:

а) лицата по чл. 13, т. 1;

б) учители по практика по специалност, свързана със заваряване;

2. по практика:

а) лицата по чл. 13, т. 2;

б)  лица със средно образование с най-малко трета степен на професионална квалификация

или с професионална квалификация  "техник",  притежаващи  "Сертификат за одобрение на

заварчик" или "Свидетелство за правоспособност на заварчик" за степен на правоспособност

по заваряване "Заварчик на тръби" или за степен, по-висока от предвидената за придобиване

в квалификационния курс.

Чл. 15. Материално-техническата база за обучението за придобиване на правоспособност по

заваряване трябва да отговаря на изискванията, определени във:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) държавното образователно изискване за придобиване на ква-

лификация по професията  "Заварчик" и Инструкцията от 1996 г. за изискванията за безопас-

ни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета - за институ-

циите по чл. 7, ал. 1, т. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) държавното образователно изискване за придобиване на ква-

лификация по професията  "Заварчик" и Единните изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 2 - за инсти-

туциите по чл. 7, ал. 1, т. 2.

Раздел III

Завършване и удостоверяване на обучението за придобиване на пра-

воспособност по заваряване

Чл. 16. Обучението за придобиване на правоспособност по заваряване завършва с полагане

на изпити по теория и по практика.

Чл. 17. (1) Изпитите по чл. 16 се провеждат от обучаващата институция и се организират в

съответствие с чл. 34 ЗПОО.

(2) Комисиите за провеждане на изпитите се съставят съгласно изискванията на чл. 35 ЗПОО.

(3) Съдържанието на изпитите се определя с държавните образователни изисквания по чл. 8,

ал. 2, т. 1, с единните изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 2 и в съответствие с изискванията на бъл-

гарските стандарти, с които се въвеждат съответните европейски и международни стандарти

по заваряване.

Чл. 18. (1) При провеждането на изпитите се установяват придобитият практически опит и

професионалните познания по отношение на заваръчните процеси, материали и техника на

безопасност в обхвата на съответната степен на правоспособност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) При изпита по практика върху заварените проби се извършва

изпитване от лаборатории и органи по контрол, акредитирани от ИА "БСА".

Чл. 19. (1) Правоспособност по заваряване се придобива след успешно положени изпити по

чл. 16 и се удостоверява със свидетелство за правоспособност по заваряване. Наредба за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване

- 5 -

(2) Съдържанието на свидетелството за правоспособност по заваряване се определя съгласно

държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета,

като задължително включва и: придобита степен на правоспособност по заваряване, тип за-

варено съединение,  процес на заваряване;  параметри на основните и допълнителните зава-

ръчни материали.

Чл. 20. Свидетелството за правоспособност по заваряване дава право за упражняване на за-

варъчни дейности с изключение на случаите по чл. 5, ал. 1.

Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Свидетелствата за правоспособ-

ност по заваряване се издават от обучаващата институция и се вписват в регистрационна

книга за издадените документи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)

Раздел IV

Контрол върху обучението и издаването на документи за придобиване

на правоспособност по заваряване

Чл. 22. Контролът върху обучението и издаването на свидетелства за придобиване на пра-

воспособност по заваряване се осъществява:

1. за професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи - от

МОН;

2. за центровете за професионално обучение - от НАПОО.

Раздел V

Признаване на правоспособност по заваряване, придобита в държава -

членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария(Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*)

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) (1) Орган по признаване на правоспособност по зава-

ряване е министърът на образованието и науката.

(2) Правоспособността по заваряване на лице, което иска признаване, се удостоверява с един

от следните документи, издадени от компетентен орган в държава - членка на ЕС, на ЕИП,

или в Швейцария:

1. диплома за завършено професионално образование;

2. документ, удостоверяващ професионална квалификация;

3. документ, удостоверяващ правоспособност.

(3) Признаването на правоспособност по заваряване дава право на лицето, което я е придо-

било в държава членка да упражнява заваръчни дейности на територията на Република Бъл-

гария в съответствие с чл. 4, ал. 1, с изключение на дейностите по чл. 5, ал. 2.

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) (1) Лицата, които искат признаване по реда на този

раздел, подават молба за признаване на правоспособността до министъра на образованието и

науката, към която прилагат:

1. документ по чл. 23, ал. 2; Наредба за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване

- 6 -

2. документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически здраво и годно да упраж-

нява заваръчни дейности.

(2) Документът по ал. 1, т. 2 трябва да бъде издаден в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в

Швейцария не по-рано от три месеца от датата на подаване на молбата за признаване. Ми-

нистърът на образованието и науката приема като достатъчно доказателство за физическо и

психическо здраве документ, който се изисква в някоя от държавите - членки на ЕС, на ЕИП,

или в Швейцария.

(3) Министерството на образованието и науката може да изиска от лицето, което иска приз-

наване, да приложи към документа по ал. 1, т. 1 допълнителни доказателства за съдържание-

то и продължителността на завършеното образование и обучение.

(4) Всички документи във връзка с признаването на правоспособността по реда на този раз-

дел се подават в оригинал или нотариално заверено копие с превод на български език.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) Министърът на образованието и науката не може да

откаже на български гражданин или на гражданин на държава - членка на ЕС, на ЕИП, или

на Швейцария, придобил съответната правоспособност по заваряване в тези държави, поради

липса на достатъчна квалификация да упражнява заваръчни дейности в Република България

при същите условия като българските граждани, когато лицето, което иска признаване:

1. притежава диплома или друг документ, които се изискват в някоя от държавите - членки

на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария за достъп или за упражняване на същата дейност на нейна

територия, и които са получени в тези държави, или

2. е упражнявало през последните 10 години на пълно работно време тази дейност в продъл-

жение най-малко на две години или в продължение на период,  равностоен на две години

пълно работно време, в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария, в която заваръч-

ната дейност не е регулирана, и притежава документ за професионална квалификация по за-

варяване, издаден от съответния компетентен орган.

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) (1) Когато образованието на лицето, което иска приз-

наване, обхваща теоретични и/или практически области, които съществено се различават от

изискванията по чл. 8, 9  и 10, министърът на образованието и науката дава възможност на

лицето, което иска признаване, да избере да премине стаж за приспособяване или да се яви

на изпит за признаване на правоспособност по заваряване.

(2) Министерството на образованието и науката преценява дали знанията и уменията, придо-

бити от лицето, което иска признаване на правоспособност по заваряване, в процеса на него-

вия професионален стаж, не покриват частично или напълно различията по ал. 1.

(3) Стажът за приспособяване подлежи на оценка и не може да бъде с продължителност, по-

голяма от две години, а в случаите, когато лицето, което иска признаване, не притежава дип-

лома за завършено професионално образование - с продължителност не по-голяма от 3 годи-

ни.

(4) Стажът за приспособяване и неговото оценяване се провежда в обучаваща институция по

чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 ЗПОО.

(5) Изпитът за признаване на правоспособност по заваряване се провежда в обучаваща инс-

титуция по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 ЗПОО и се организира по реда на чл. 17 и 18.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) (1) Министърът на образованието и науката се произ-

нася с мотивирано решение в срок до 4 месеца от датата на подаването на молбата и на всич-

ки необходими документи за признаване на правоспособността.

(2) Въз основа на решението по ал. 1  на лицето се издава удостоверение за признаване на

правоспособност по образец съгласно приложението. Удостоверенията може да се издават от

длъжностно лице, упълномощено от министъра на образованието и наукатаНаредба за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване

- 7 -

(3) Отказът за признаване на правоспособност по заваряване подлежи на обжалване по реда

на Закона за Върховния административен съд.

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) (1) Когато лицето иска признаване на право на упраж-

няване на заваръчни дейности по чл. 5, ал. 2, то представя пред органа по чл. 5, ал. 3 серти-

фикат за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване, издаден от компетентен ор-

ган на някоя от държавите - членки на ЕС, на ЕИП, или на Швейцария.

(2) Документът по ал. 1 се представя в оригинал или нотариално заверено копие с превод на

български език.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Документите за правоспособност по заваряване, издадени от институции на други дър-

жави, се легализират от МОН.

§ 2. Свидетелствата за правоспособност, издадени по Наредба № 3 от 1979 г. за придобиване

на правоспособност за заварчици  (обн., ДВ, бр. 25 от 1979 г.; изм., бр. 94 от 1983 г.), са ва-

лидни до три години след влизане в сила на съответния български стандарт, но не по-късно

от една година след влизане в сила на тази наредба.

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) В срока, посочен в § 2, заварчиците, притежаващи свидетел-

ства за правоспособност, издадени по Наредба № 3 от 1979 г. за придобиване на правоспо-

собност за заварчици, имат право да се явят на изпит по практика в обучаващите институции

по чл. 7  за желаната от тях степен на правоспособност. Изпитът се провежда по заваръчен

процес и вид на заваряваните материали съгласно притежаваната степен на правоспособност,

отразена в свидетелството, издадено по Наредба № 3 от 1979 г. за придобиване на правоспо-

собност за заварчици. По избор на заварчика се определят видът на съединението, заваръч-

ните позиции и допълнителните материали. При успешно положен изпит заварчиците полу-

чават свидетелство за правоспособност съгласно чл. 19.

§ 4. (Предишен § 3, изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) До влизането в сила на държавното образова-

телно изискване за придобиване на квалификация по професията  "Заварчик"  обучението за

придобиване на правоспособност по заваряване се организира по действащите учебни плано-

ве и учебни програми.

§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)

Тази наредба се издава на основание чл. 38, ал. 5 и 6 ЗПОО (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм.,

бр. 1 от 2000 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.) и отменя Наредба № 3 от 1979 г. за при-

добиване на правоспособност за заварчици.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2002 Г. ЗА

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯ-

ВАНЕ

(ОБН. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)

§ 6.  Свидетелствата по чл. 21,  ал. 2,  издадени преди влизане в сила на тази наредба,  имат

действие за неопределен срок.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение

на § 4, който влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Ре-

публика България към Европейския съюз. Наредба за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване

- 8 -

Приложение към чл. 27, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*)

На..................................................................................................................

,...............................................................................................................

(име, презиме, фамилия по документ за самоличност)

лични данни .......................................................................................,

призната правоспособност за: ...........................................................

Издадено на ......................... 20 ...........г.

(гръб)

Обучаваща институция: ......................................................................

Държава ...............................................................................................

Проведено обучение от ................................. до ...............................

Документ за правоспособност:

1. ...........................................................................................................

2. ...........................................................................................................

3. ...........................................................................................................

Забележки: ...........................................................................................

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА .......................................................................................

(подпис и печат)

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !