Учебна програма за курс по наредба 2815

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА КУРС ПО НАРЕДБА 2815 на ГДПБЗН  може да изтеглите от от Тук

Покана за записван в нов курс по наредба 2815 на ГДПБЗН

Курсове за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.

Покана за записване в курс по Наредба 2815 организиран от

 

Учебен център "Професионал БГ"  с любезното съдействие на

Лидера на пазара за системи за сигурност "АНДИ" ООД

Курса започва на 29. 10. 2012

Цена  520 лева без ДДС и изпитна такса 30 за АМВР.

Записване на тел. 0885 199 140 и   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Отстъпка 10% за фирмите използвали услугите на Учебен център Професионал от 2009 г. до 01.11.2012, или лицензирани по Наредба 2815.


Курсове Наредба 2815 на ГДБЗН за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г
Курсовете по наредба 2815 ще се проведат през месец септември по одобрена програма в следната последователност:
Курс начално обучение Наредба 2815 гр София започва на 10.09.2012. година
Курс начално обучение Наредба 2815 гр. Пловдив Започва на 17.09.2012. година.
Курс начално обучение Наредба 2815 гр. Варна Започва след 20.09.2012. година при наличие на достатъчно кандидати записани до 14 септември.

Можете да се запишете на е-майл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. изпратете данните на фирмата за фактура  и запишете за кой курс на обучение се интересувате и оставете телефонен номер за контакти с Вас

Цената на курс ще бъде съобщена допълнително на желаещите кандидати.
Повече информация може да получите на тел: 0885 199 140.


Пловдив 25.06.2012-09.07.2012 цена 550 лв.
София   02.07.2012-16.07.2012 цена 550 лв.


Курса е задължителен за всички техници и ръководители, занимаващи се с поддържане и обслужване на изброените по долу системи, липсата му е основание за отнемане на лиценз на фирмата сключила договор за абонамент.


Обучението е с продължителност 94 уч. часа по програма на АМВР.
Модул I: Пожароизвестителни системи;
Модул II: Пожарогасителни системи;
Модул III: Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене с вътрешни противопожарни кранове;
Модул IV: Системи за управление на дим и топлина;  
Изпита е пред представители на АМВР.
Записване на е-майл   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. с данните на фирмата за фактура и имената на лицата за обучение.
Учебен център "Професионал БГ"е лицензиран по закона за Професионално Образование и Обучение.
за контакти и информация:
088/ 51 99 140
02/ 97 44 777
kursove-za.com

 

 

Покана за участие в курс

по наредба 2815 на ГДПБЗН  Курсове за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи,
пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г.
Пловдив 28.05.2012-08.06.2012 цена 550 лв.
София   04.06.2012-15.06.2012 цена 550 лв.
Обучението е с продължителност 94 уч. часа.
Изпита е пред представители на АМВР
Учебен център "Професионал БГ"
088/ 51 99 140
02/ 97 44 777

 

Обучение по 4 основни  модула

Модул I: Пожароизвестителни системи

Модул II: Пожарогасителни системи

Модул III: Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене с

вътрешни противопожарни кранове.

Модул IV: Системи за управление на дим и топлина

 

 

Курса завършва с изпит пред представители на АМВР.

Удостоверенията за преминат курс по наредба 2815 се издават до 2 работни дни след изпита.

Записване за курс по Наредба 2815 на е-майл :

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Курсове за начално обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове по чл. 8, т.2 на Наредба № 1з-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадена от Министерството на вътрешните работи, обн. дв. бр.91 от 18

ноември 2011г.

София, 2012 г.

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА НРОГРАМА

Учебната програмата е предназначена за начално обучение на физически лица, конто непосредствено ще

осъществяват поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за

управление на дим и топлина и пожарни кранове.

Разработването на учебната програма е обосновано от изискването на нормативната уредба, поддържането и

обслужването на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и

пожарни кранове, да се осъществяваот физически лица с официално признато притежаване на комплекс от специални

знания и умения, придобити чрез подготовка, която включва теоретично и практическо обучение.

Учебната програма е разработена от Академия на МВР и е съгласувана от Главна дирекция "Пожарна безопасност и

защита на населението" - МВР (ГДПБЗН - МВР) на основание чл.10, ал.8 от Наредба № 13-2815 от 7 ноември 2011 г. за

реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност

в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (Издадена от Министерството на

вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2011г.).

II. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Основна цел на обучението е обучаваните да придобият знания и умения, необходими за непосредствено

осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за

управление на дим и топлина и пожарни кранове.

За постигане на поставената цел, след завършване на учебния курс обучаваният трябва да притежава:

1. Знания за:

- принципно устройство, действие, видове конструкции, класификация, маркировкаи оцветяване на

пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове;

- влияние на факторите на околната среда върху техническото състояние на пожарогасителните системи,

пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- основни методи и средства за оценка на техническото състояние на пожарогасителните системи,

пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

2

- признаци за откриване и начини за отстраняване на неизправностите, конто могат да възникнат в

пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните

кранове;

- съдържание и ред за осъществяване на операциите и дейностите по техническо обслужване и подържане на

пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните

кранове;

- основни изисквания към техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване, използвани

при сервизно обслужване и подържане на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за

управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- основни свойства, показатели за качество и ред за използване, съхранение и транспортиране на

пожарогасителните и изтласкващите вещества, с конто се зареждат пожарогасителните системи;

- вредни фактори на работната среда и източници на рискове за хората и околната среда;

- основни изисквания и правила за здравословна и безопасна работа;

- лични предпазни средства, необходими за поддържане и обслужване на пожарогасителните системи,

пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове и правила за тяхното

използване;

- мерки, конто трябва да се предприемат за предотвратяване замърсяването на околната среда при обслужване и

поддържане на пожарогасителните системи и пожароизвестителните системи;

- установени форми и ред за водене на документацията по обслужване и подържане на пожарогасителните системи,

пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове.

2. Умения за:

- разчитане и използване в практиката на техническа, конструктивна и технологична документация, свързана със

обслужване и подържане на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за управление на

дим и топлина и пожарните кранове (наредби, правилници, инструкции, наръчници, каталози, чертежи, схеми, скици и

ДР-);

- контролиране на качеството и оценяване годността на използваните вещества и материали;

- оценяване на съответствието на всяка завършена операция с изискванията на приложената технология;

3

- откриване на неизправности и гранични състояния в пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи,

системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове по органолептичен път и/или с помопдта на технически

средства;

- работа с контролна и контролно-измервателна апаратура за проверка, настройка и изпитвания на

пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните

кранове, както и с ръчни инструменти, приспособления и средства за измерване, използвани при поддържане и

обслужване;

- осъществяване на техническо обслужване и презареждане на пожарогасителните системи при спазване на

определената технологична последователност за различните видове операции и дейности;

- прилагане на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и използване на личните предпазни

средства на работното място;

- прилагане на санитарно-хигиенните изисквания към работните места;

- водене на документацията за извършените дейности по обслужване и подържане на пожарогасителните системи,

пожароизвестителните системи, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

4

III. СТРУКТУРА И ОБЕМ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ


НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗУЧАВАНИТЕ ТЕМИ

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ

 

1 Основни изисквания към търговците съгласно Наредба № 13-2815

/07.11.2011г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна

дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в

обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната

безопасност и НАРЕДБА № 13-2377 / 15 .09. 2011 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И

НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА

ОБЕКТИТЕ. 1 1

Модул I: Пожароизвестителни системи

2 Пожароизвестителни системи (ПИС). Основни елементи. Класификация.

Устройство и принцип на действие. 2 2

3

Пожароизвестители.Предназначение, класификация, основни

характеристики.Устройство и принцип на действие. 2 1 3

5

4 Устройства за управление и индикация (Пожароизвестителни централи),

класификацияУстройство и принцип на действие. 2 1 3

5 Техническо обслужване и поддържане на ПИС. 2 6 8

6 Документация водена при наличие на ПИС и при извършване на

техническо обслужване и поддържане. 2 2 4

Всичко за модула 10 10 20

Модул II: Пожарогасителни системи

7 Стационарни пожарогасителни инсталации (СПГИ). Предназначение,

принцип на действие, класификация.. 1 1

8 Пожарогасителни вещества, използвани пожарогасителните

инсталации. Класификация, облает на приложение, основни свойства и

показатели за качеството на пожарогасителните вещества. 3 3

9 СШ И автоматични спринклерни инсталации вода-вода (мокри).

Устройство, основни елементи, принцип на действие. Обслужване и

поддръжка. 1 2 3

10 СПГИ автоматични спринклерни инсталации вода-въздух (сухи).

Устройство, основни елементи, принцип на действие. Обслужване и

поддръжка. 2 2 4

11 СШ'И дренчерни инсталации. Устройство, основни елементи, принцип

на действие. Обслужване и поддръжка. 1 2 3

12 СПГИ.Инсталации за разпръскване на вода.Устройство, принцип на

действие.Обслужване и поддръжка. 1 1 2

13 СПГИ. Инсталации с прах. Устройство, принцип на действие.

Обслужване и поддръжка. 2 2 4

14 СПГИ за гасене с газообразни вещества. Устройство, принцип на

действие. Обслужване и поддръжка. 2 4 6

15 Екологични изисквания към някой газови СПГИ. 2 2 4

16

СПГИ. Инсталации с пяна. Устройство, принцип на действие.

Обслужване и поддръжка. 1 2 3

17

СПГИ. Пожарогасителни инсталации с кондензиран аерозол.Устройство,

принцип на действие. Обслужване и поддръжка. 2 2 4

18

Документация водена при наличие на СПГИ и извършване на

техническо обслужване и поддържане. 2 4 6

19 Комплексни (интегрирани)системи за автоматична пожарна защита.

Подсистеми, Устройство, принцип на действие. Обслужване и

поддръжка. 2 3 5

20 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при

осъществяване на обслужване и поддържане на ПИС и СПГИ. 1 2 3

21 Нови системи за откриване и гасене на пожар. 2 2

Всичко за модула 25 28 53

Модул III: Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене с

вътрешни противопожарни кранове.

22

Противопожарни кранове с полутвърд шланг (маркуч), обикновени и

автоматични.

Шлангови системи с плосък шланг (маркуч). Устройство, принцип на

действие.Маркировка. Поддържане на противопожарните кранове с

полутвърд шланг и системи с плосък шланг. 2 2 4

Всичко за модула 2 2 4

Модул IV: Системи за управление на дим и топлина

23

Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ).

Елементи на ВСОДТ, приложение, противопожарни изисквания. 2 2

24

Естествени отвори за приток на въздух. Устройство, видове, принцип на

действие. Обслужване и поддръжане. 1 1 2

25 Естествени вентилатори за отвеждане на дим и топлина (Димни люкове).

Устройство, видове, принцип на действие. Обслужване и поддържане. 2 1 3

26 Механичны вентилатори за подаване на чист въздух и отвеждане на дим

и топлина. Устройство, видове, принцип на действие. Обслужване и

поддържане.. 1 1 2

27 Димни прегради. Устройство, видове, принцип на действие. Обслужване

и поддържане. 1 2 3

28 Системи за управление на ВСОДТ. Видове, експлоатация и

противопожарни изисквания. 1 1 2

29 Методика за поддържане и обслужване на ВСОДТ. 1 1 2

Всичко за модула 9 7 16

ВСИЧКО: 47 47 94

IV. МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАВАНИТЕ

Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

Знанията и уменията на обучаваните се оценяват чрез теоретичен изпит и практически изпит.

Теоретичният изпит е писмен и се провежда с тест, който се решава на хартией носител.

Практическият изпит се състои в изпълнение на практически дейности, определени в индивидуално поставено

практическо задание.

Знанията и уменията на обучаваните се оценяват по шестобална система, която включва: отличен (6,00), много

добър (5,00), добър (4,00), среден (3,00) и слаб (2,00).

За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със среден (3,00).

V. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Организация и ред за провеждане на учебния процес

1.1. Общи положения

1.1. За обучение се приемат физически лица, конто са завършили средно образование.

1.2. Обучението се провежда с предварително определена трупа.

1.3. Учебният час е с продължителност 45 минути.

8

1.4. Дневната натовареност на преподавателите и на обучаваните не може да надвишава десет учебни часа по

теоретично и/или практическо обучение.

1.2. Теоретично обучение

1.2.1. Теоретичното обучение се осъществява чрез лекции.

1.2.2. Теоретичното обучение се провежда в учебен кабинет на обучавапдата организация или в нает от нея учебен

кабинет, въз основа на сключен договор.

1.3. Практическо обучение

1.3.1. Практического обучение се осъществява чрез практически упражнения.

1.3.2. Практическото обучение се провежда в учебна база на обучаващата организация, или в наети от нея учебна

база и/или обекти с наличии образци и/или специализирана база за сервизно обслужване на пожарогасителни системи,

пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, въз основа на сключен

договор.

1.3.3. При провеждане на практического обучение в една трупа могат да се обучават едновременно не повече от 10

човека,

2. Организация и ред за оценяване на придобитите знания и умения

2.1. Общи положения

2.1.1. Теоретичният изпит и практическият изпит се провеждат от изпитна комисия съгласно чл. 10, ал.7 на Наредба

1з-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи

дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната

безопасност, издадена от Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2011г.

2.1.2. Теоретичният изпит и практическият изпит се провеждат в едномесечен срок след завършване на обучението.

2.1.3. Теоретичният изпит и практическият изпит се провеждат на една и съща дата, като теоретичният изпит

предхождапрактическия изпит.

2.1.4. Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия:

- запознава изпитваните с техните права и задължения;

- дава указания отпоено условията и реда за провеждане на изпита;

- проверява самоличността на кандидатите, включени в протокола за изпита;

9

2.1.5. Не се допусках до изпит лица без документ за самоличност (лична карта, международен паспорт,

свидетелство за управление на моторно-превозно средство) и лица, конто се явяват след неговото започване.

2.1.6. Председателят и членовете на изпитната комисия отстраняват от теоретичния изпит и практическия изпит

лицата, конто не спазват реда за неговото провеждане, като това се отразява в изпитния протокол със забележка.

2.1.7. Не се допуска оказване на помощ на изпитваните по време на изпитите.

2.1.8. За резултатите от теоретичния изпит и практическия изпит комисията съставя протокол в два екземпляра.

2.1.9. За лицата, конто не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно

"не се е явил", "не е допуснат" или "отстранен".

2.1.10. До практически изпит се допускат само лицата, успешно издържали теоретичния изпит.

2.1.11. Когато лицата, положили успешно теоретичния изпит, получат оценка слаб (2,00) на практическия изпит,

при всяко следващо явяване полагат само практически изпит.

2.1.12. Лицата, конто не са положили успешно теоретичен изпит и/или практически изпит , имат право да се явят до

три пъти на неиздържания изпит в срок до една година след завършване на обучението.

2.1.13. Резултатите от изпитите се нанасят в изпитния протокол от председателя на комисията.

2.1.14. В първия работен ден след провеждането на изпитите председателят на изпитната комисия предава на

ръководителя на обучаващата институция документите от проведените изпити, въз основа на конто на лицата положили

успешно теоретичния изпит и практическия изпит се издават удостоверенията за завършен курс за обучение.

2.2. Теоретичен изпит

2.2.1. Теоретичният изпит се провежда в кабинет, осигурен от обучаващата институция.

2.2.2. Когато за изпита се използва учебен кабинет, намиращите се в него учебно-технически средства за

онагледяване на з^ебния процес във връзка с обучението не трябва да се виждат от мястото на изпитваните.

2.2.3. За изготвяне на тестове за провеждане на теоретичния изпит ръководителят на обучаващата институция

утвърждава изпитни въпроси, конто обхващат цялата учебната програма.

2.2.4. Тестът за провеждане на теоретичния изпит се изготвя от изпитната комисия въз основа на утвърдените

изпитни въпроси.

2.2.5. Тестът съдържа 50 въпроса, всеки с по три възможни отговора, от конто само един верен.

2.2.6. За решаване на теста на изпитваните се предоставят 90 минути.

10

2.2.7. Не се допуска излизане на изпитваните от кабинета след започване на решаването на теста.

2.2.8. Тестът се оценява както следва:

- отличен (6,00): поставя се когато е отговорено вярно на не по-малко от 45 въпроса;

- много добър (5,00): поставя се когато е отговорено вярно на не по-малко от 40 въпроса и не повече от 4^

въпроса;

- добър (4,00): поставя се когато е отговорено вярно на не по-малко от 35 въпроса и не повече от 39 въпроса;

- среден (3,00): поставя се когато е отговорено вярно на не по-малко от 30 въпроса и не повече от 34 въпроса;

- слаб (2,00): поставя се когато е отговорено вярно на по-малко от 30 въпроса.

2.2.9. Председателят на изпитната комисия съобщава на изпитваните резултата от теста в срок до 90 минути след

завършване на изпита.

23. Практически изпит

2.3.1. Практическият изпит се провежда в учебна база на обучаващата организация, или в наети от нея учебна база

и/или обекти с наличии образции/или специализирана база за сервизно обслужване на пожарогасителни системи,

пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, въз основа на сключен

договор.

2.3.2. За изготвяне на практическите задания за провеждане на практическия изпит ръководителят на обучаващата

институция утвърждава изпитни въпроси, конто обхващат цялата учебната програма.

2.3.3. Практическите задания за провеждане на практическия изпит се определят от изпитната комисия въз основа

на утвърдените изпитни въпроси.

2.3.4. За изпълнение на определените в практического задание дейности на изпитвания се предоставят 20 минути.

2.3.5. По време на практическия изпит изпитваните използват лични предпазни средства.

2.3.6. По време на практическия изпит председателят и членовете на изпитната комисия наблюдават и оценяват

деиствията на изпитвания и може да се намесват само в случайте на очевидна грешка, която води до злополука,

изхабяване на материали и повреда на техниката и инструментите.

2.3.7. Председателят на изпитната комисия, след обсъждане с членовете на изпитната комисия, определя оценката

от практическия изпит.

2.3.8. Оценката от практическия изпит се определя както следва:

11

- отличен (6,00): поставя се когато обучаваният умее да си съставя план за работа, да изпълни практическите

дейности, конто произтичат от практического задание, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да прави

самооценка.

- много добър (5,00): поставя се когато обучаваният умее да си съставя план за работа, подбира методи за

изпълнение на поставените практически задачи в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;

- добър (4,00): поставя се когато обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставените практически

задачи в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;

- среден (3,00): поставя се когато обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача

в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;

- слаб (2,00): поставя се когато обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическс

задание и/или не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания.

2.3.9. Председателят на изпитната комисия съобщава резултата на изпитвания и анализира допуснатите от него

грешки веднага след завършване на практическия изпит и поставяне на оценката.

2.3.10. След провеждане на практическия изпит и на последния кандидат председателят и членовете на изпитната

комисия подписват двата екземпляра на изпитния протокол.

3. Материално-техническа база за провеждане на обучението

3.1 Теоретично обучение

3.1.1. Учебният кабинет за провеждане на теоретичното обучение е оборудван с мултимедиен проектор, компютър,

дидактически материали и учебно-технически средства за онагледяване на учебния процес.

3.1.2. В учебния кабинет се осигуряват:

- учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв.м ;

- работно място (катедра или работна маса) за преподавателя ;

- работно място (работна маса и стол, за всеки обучаван, където той може да нише и работи с учебните помагала.

3.1.3. Помещението, използвано за учебен кабинет трябва да отговаря на следните изисквания:

- светлата височина на помещениетр е не по-малко. от 2,40 м и има осигурена естествена светлина през деня и

изкуствено осветление вечер;

- за всеки обучаван са осигурени не по-малко от 1,5 кв.м площ от помещението ;

12

- общата площ на помещението е не по-малко от 20 кв.м ;

- температурата в помещението се поддържа в интервала от 18 "^С до 24 ;

- към помещението има осигурен санитарен възел.

3.2. Практическо обучение

Местата за провеждане на практическото обучение трябва да отговарят на следните изисквания:

- разполагат с технически средства и материали, конто позволяват извършване на определените в учебната

програма упражнения по обслужване и поддръжка на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи

за управление на дим и топлина и пожарни кранове, като се спазват препоръките на производителя и изискванията на

нормативните документи;

- осигурени са условия за безопасно изпълнение на практическите упражнения.

3.3. Теоретичен изпит

3.3.1. Помещението за провеждане на теоретичния изпит да отговаря на следните изисквания:

- светлата височина на помещението е не по-малко от 2,40 м и има осигурена естествена светлина;

- общата площ на помещението е не по-малко от 20 кв.м;

- температурата в помещението се поддържа в интервала от 18 ""С до 24 ""С ;

- към помещението има осигурен санитарен възел.

3.3.2. В помещението за провеждане на теоретичния изпит се осигуряват:

- работни места за членовете на изпитната комисия, определена да проведе изпита;

- работно място ( работна маса и стол) за всеки изпитван, където той може да пише.

3.4. Практически изпит

Местата за провеждане на практическият изпит отговарят на следните изисквания:

- разполагат с технически средства и материали, конто позволяват извършване на определените в учебната

програма упражнения по обслужване и поддръжка на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи

за управление на дим и топлина и пожарни кранове, като се спазват препоръките на производителя и изискванията на

нормативните документи;

- осигурени са условия за безопасно изпълнение на практическите задания.

13

VI. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. НАРЕДБА № 1з-2815/07.11.2011 за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци,

извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с

пожарната безопасност;

2. НАРЕДБА № 1з-2377 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2011Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, Обн. ДВ. Бр. 81 от 18 Октомври 2011г.;

3. НАРЕДБА № 13-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ за осигуряване на БЕЗОПАСНОСТ

ПРИ ПОЖАР, 2009;

4. СД СЕК/Т8 ЕК 54-14:2004" Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране,

инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";

5. БДС ЕК 12416-2:2001+А1:2007 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2:

Проектиране, изграждане и поддържане ";

6. БДС ЕК 15004-1:2008 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества.

Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (180 14520-1:2006, с изменения)";

7. БДС ЕМ 13565-2:2009 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране,

монтиране и поддържане";

8. СД СЕК/ТК ЕМ 15276-2:2009 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с

кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане ".

9. БДС ЕМ 12101-1:2006, 26 юни 2009, Системи за управление на дим и топлина, част 1: Изисквания за димни прегради

10. БДС ЕМ 12101-2:2004, 28 дек. 2007, Системи за управление на дим и топлина, част 2: Изисквания за вентилатори на

естествена тяга за отвеждане на дим и топлина

11. БДС ЕМ 12101-3:2003, 28 дек.2007, Системи за управление на дим и топлина, част 3: Изисквания за вентилатори с

механично задвижване за отвеждане на дим и топлина

12. ргЕМ 12101-9 юни 2007, Системи за управление на дим и топлина, част 9: Табло за управление

13. БДС ЕМ 12101-10:2006/АС 2007, 28 март 2007, Системи за управление на дим и топлина, част 10: Източници за

захранванес енергия

14

14. БДС ЕМ 615:2009. Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за

пожари, клас В).

15. БДС ЕМ 1568-1:2008. Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за

пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.

16. БДС ЕМ 1568-2:2008. Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за пенообразуватели за

пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.

17. БДС ЕМ 1568-3:2008. Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за

пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.

18. БДС ЕМ 1568-4:2008. Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания за пенообразуватели за

пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности.

19. БДС ЕМ 25923:2000. Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден диоксид (180 5923:1989).

20. БДС ЕМ 27201-1:2003. Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Халогенизирани въглеводороди. Част 1:

Изисквания за халон 1211 и халон 1301 (180 7201-1:1989).

21. БДС ЕМ 27201-2:2003. Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Халогенизирани въглеводороди. Част 2:

Изискванияза безопасно манипулиране и преливане (180 7201-2:1991).

22. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с ПМС №

204 от 03.09.2002 г., обн. дв. бр.87 от 13 септември 2002г.5 изм. дв. бр.24 от 21 март 2006г., изм. дв. бр.40 от 16 май

2006г., изм. дв. бр.37 от 8 май 2007г.

23. Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) № 842/2006 отпоено някои флуорирани

парникови газове, обн. дв. бр.З от 13 януари 2009г., изм. дв. бр.2 от 7 януари 2011г., изм. дв. бр.7 от 21 януари 2011г.

24. Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на

работните места и при използване на работното оборудване, обн. дв. бр.88 от 8 октомври 1999г., изм. дв. бр.48 от 13 юни

2000г., изм. дв. бр.43 от 13 май 2003г., изм. дв. бр.37 от 4 май 2004г., изм. дв. бр.88 от 8 октомври 2004г., изм. дв. бр.40 от

18 април 2008г.

 

 

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !