Курс за охранители физическа охрана на обекти

Курс за охранител физическа охрана на обекти

 

Първоначално обучение на охранители - всички желаещи да започнат работа като охранители са задължени да завършат успешно курс за първоначална подготовка съгласно изискванията на НАРЕДБА No I-79 от 8 юни 2000 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (обн.,ДВ,бр.51 от 23 юни 2000 г.; изм. и доп.,бр.30 от 28 март 2001 г.). И по точно съгласно Чл.18. (изм.,ДВ,бр.30 от 2001 г.) (1) Лицата, извършващи дейност по чл.3, могат да назначават за извършване на непосредствена охранителна дейност само охранители, за които не са налице условията на чл.81б, ал.2, т.1-6 и т.9 ЗМВР и разполагат с изискуемите документи по чл.11, ал.3 от наредбата.

Курсовете за охранители на обекти се организират през период от 3 месеца и са задължителни за всички работещи в сферата на охрана.

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !