Задочно обучение и курсове за кандидати с професионален опит

 

Задочно обучение и курсове за работещи

Съгласно закона запрофесионално образовение и обучение е възможно провеждане на курс по различни професии по съкратена процедура, с изпит по практика и признаване на трудовият стаж за професионална практика по специалноста.

 

Чл. 40. (1) Лица, обучавани по реда на чл. 9, ал. 2 и 3, могат да получат документите
по чл. 38, ал. 2, т. 2 и ал. 3, ако имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по
професията или проведено практическо обучение с продължителност, определена от
обучаваща институция.
(2) За получаване на документ по чл. 38, ал. 2, т. 2 се изисква и завършено
образование или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на
професионална квалификация.

(3) Лицата по ал. 1 сключват с обучаваща институция договор за полагане на изпитите
по чл. 37, а при необходимост - и за провеждане на практическо обучение.

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !