Курс за ножична вишка

Курсове за ножична вишка


Курсове за вишка ножична или стрелова и обучение за управление на подвижна работна площадка и работа на височина  в учебен център Професионол БГ ООД се провежда според изискването на Наредби и Правилници за безопасност при работа. Курс за машинист на ПРП ножичен тип се провежда по месторабота с техника и вишки на фирмата работодател на обучаемите курсисти или в учебния център и полигон за обучение по практика. Възможно е и онлайн обучение в дистанционна форма или самостоятелно от курсистите при определени условия като завършено средно образование по технически специалности или техническа гимназия. Курса включва следните модули:Общотехнически знания по устройство, безопасна експлоатация и техническо обслужване на подвижни площадки и вишки;Специфични умения за работа и на височина при използване на работно оборудване и с повишена опасност;

Курсове за вишка

Теоретични знания по устойчивост, сили на въздействие, съпротивление на материалите машинни елементи механизми и приспособления използвани при вишки ножичен и колонен тип;Изисквания на НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, и по точно Чл.55.Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен: да установи ред и да осигури обучението на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, както и на лицата, които управляват товароподемни кранове и подвижни работни площадки, за управлението на които не се изисква правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки; редът и обучението трябва да се документират. Масовото използване на вишки при строително монтажни работи изискват лицата които ги обучават да са преминали съответното обучение и въпреки записано какви са изискванията към инструктора е необходимо минимум да се докаже че обучаващия е със съответната компетентност и образователно квалификационна степен бакалавър или магистър и по време на следването си във висше учебно заведение е изучавал дисциплини свързани с устройство, принцип на действие и експлоатация на подемно-транспортна техника.Друга Наредба която регламентира обучението изисква всеки, който използва работно оборудване и машини трябва да премине обучение. Курсовете за вишка и ПРП ножичен и колонен тип се провежда след писменно заявление за обучение по професия Монтьор на подемно транспортна техника. Минималните изисквания за входящо образователно ниво е диплом за средно образование кандидата да е физически и психически здрави да притежават шофьорска книжка. Всеки обучаем се записва в регистрационна книга при записване за обучение, прави се досие с личен картон съдържащ информация за всички текущи изпити и учебни часове в присъствено и онлайн среда. Практиката по обслужване и проверка за неизправности на вишката.

Курс за вишка

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !