Цени на курсове и обучениe мотокаристи, багеристи, кранисти

Цени на курсове обучение и тренинги за мотокаристи, багеристи, кранисти, фадромисти, ПСМ мотокар.

Курсове за мотокаристи и електрокаристи обучение и цена:

При използване на техника и мотокар или електроар на възложител за обучение на мотокаристи и за търсещите ОФЕРТА ЗА НАЙ-НИСКА ЦЕНА моля свържете се с нас на телефон : 0885 199 140
Учебен Център Професионал БГ Предлага 10% отстъпка на кандидати с висше образование или на студенти със заверени книжки.Курсове за работа с мотокар по заявка от фирма възложител   0885199140
Курс за обучаеми с шофьорски умения цена 100.
Курсисти без шофьорска книжка цена 180 лева.
Курсове за индивидуално обучение 200лева
Кандидати с опит или с изгубен сертификат по договаряне.
Ниско повдигачи и  ръчховодими електроколички цена 100 лева.
Периодичен инструктаж по смисъла на Наредба 1 и 10, цена 20 лева.
Курсове за багеристи, фадромисти, Пътни и Строителни Машини ПСМ.
Обучение по част от професия за един вид строителна техника багер или челен товарач (фадрома) цена 200 лева.
Курс обхващаш най-използваните строителни машини цена 250 лева.
Курсове на специализирани машини и съоръжения, по преценка на обучаващия инструктор.
Специални цени за кандидати с опит и обучения на място 0885199140
Курсове за кранисти, автокранисти, кулокранисти, кранисти на мостови и козлови кранове, машинист на автовишка.
Цена на курс за правоспособност е 200 лева.
Периодичен инструктаж 20 лева.
Цени за други курсове , организирани и провеждани от ПРОФЕСИОНАЛ БГ ООД.
Курс за под кранови работници (прикачвачи) цена 20 лева.
Курс за счетоводител, оперативно счетоводство, годишно приключване, ДДС документи и декларации, Национален сметкоплан и други свободно-избираеми предмети. Цена за задочно обучение с производствен стаж в счетоводна къща 250 лева.
Курс за заваряване по модулна система състояща се от 3 степени цена 200 лева на модул.
Курс по готварство, с изучаване на съвременни рецепти за готвене и приготвяне на кулинарии и напитки и придобиване на специалност готвач  150 лева. Курс за готвене по различни рецепти и национални кухни 190 лева.
Курсове за строители монтажници по специалности: топло изолации, хидро изолации , сухо строителство, монтажник на външни ВиК системи, монтажник на вътрешни ВиК инсталации цена 190 лева.
Обучение по специалност 525020 МОНТЬОР НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА цена 290 лева.

Цена на курс за електробезопасност.

Курс ЗБУТ, обучение по здравословни и безопасни условия на труд.
Клиентите на учебен център Професионал БГ ООД винаги имат право да получат обучението, за което са си платили.
Цена на шофьорски курс категория Б ( B ) 650 лева.
УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ МОГАТ ДА ПУБЛИКУВАТ БЕЗПЛАТНО АКТУАЛНА ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЦЕНА  КУРСОВЕ
ценовата политика е израз на отношението на фирмата към купувачите,
конкуренцията и ограниченията наложени от държавата, и е важен компонент
в общата пазарна стратегия на учебния център. Цената  е отговорът на фирмата на
ежедневния пазарен тест. И от този отговор в голяма степен зависи бъдещето
й. Според проучвания на съвременни изследователи, от2017 г. фирмената
ценова политика се третира като фактор № 1 на пазарния успех, което до го-
ляма степен се обяснява главно със затрудненията в реализацията на обученията.
Анализът на условията, при които значимостта на ценовата политика доминира над традиционно важните фирмени критерии, като обем на продажбите,
качество на курсовете и т. н.. показва че действителната и роля изпъква при всяко влошаване на пазарната конюнктура.
В крайна сметка избора на конкурентна ценова политика е отношение към купувачите,
конкурентите и държавата, което може количествено да се съизмерим, защото
намира израз в равнището и съотношенията на цените.
Разбираемо е защо някои изтъкнати автори сравняват ценовата политика с курс на действие. Във всички печелившата политиката по
цените ограничава изпълнителите и в рамки, определени от ръководството
на фирмата. По такъв начин се осигурява единство в поведението, създаващо определена представа за фирмата.
Развитието на пазара и на формите на ценовата конкуренция пораждат многообразие на ценовата политика. Очертават се множество типични, т. нар.
стандартни форми на ценова политика. От тях може да се избере най-подходящата и да се приспособи към конкретните проблеми и условия.
Приложимостта на стандартните форми се разширява и чрез прилагане на модулния подход. Той се изразява в комбиниране на отделни елементи на
различните стандартни форми, подхождащи на конкретната ситуация и възможностите на фирмата. Като не забравяме, че всички пътища са насочени към
печелившо удовлетворяване на потребностите на купувачите от ниски цени, нека все пак уточним, че само някои от тях ще Ви изведат до този успех. Предлагаме
Ви няколко от признатите в пазарни условия основни стандартни Форми на фирмената ценова политика.


ДИНАМИЧНО САМОРЕГУЛИРАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ;
"ПАЯЖИНА" НА ЦЕНИТЕ
За продавача съществуват няколко състояния на цените: неизменно увеличение , намаление на пазарната цена. От своя страна, всяко от тези
състояния се характеризира с определена продължителност. И най-важният въпрос е каква ще бъде очакваната посока на промяна в цената.
В страната ни е добила пополярност представата, че либерализираните цени са равновесни цени. Доколко това е вярно могат да преценят и
купувачи, и продавачи. Обстоятелството, че цените в развитите страни се
изменят годишно с няколко процента, а в източно-европейките — с десетки процента, очевидно поставя под съмнение подобие прибързани декларации.
По-точно е да се твърди, че вече за над 9 0% от стоките продавачите са "либерализми ", защото свободните пазарни цени се образуват свободно
под въздействие то на търсенето и предлагане то само тогава и единствено тогава, когато и продавачът на курсове и обучения, и купувачът имат избор. За да бъдат равновесие,
следва да бъдат изпълнени някои условия (по-важните от които посочихме), каквито на нашия пазар не са осигурени за всички услуги за обучение.
Една цена се счита за равновесна тогава и само тогава, когато в определен период от време по ней' се извършват покупка-продажби без тенденция за изменението й в рамките на този период.
цените на курсовете и обученията не се бяха променяли за повече от 12 години до началото на 2019г. когато цената на труда на нашите преподаватели и учители се повиши драстично.
Това условие веднага налага разяснения относно разходите за транспорт, застраховки, заплати и данъци.
Характерът на равновесността, т. е. стабилността , устойчивост на цената зависи от дължината на периода. Следовател но цените са равновесни в определен и граници ( Марш ) :
— кратко срочен период които зависи от натовареността за обучения на преподавателите;
— средносрочен период който зависи от сключени договори за курсове и кандидатстване в конкурси и обществени поръчки;
— дългосрочен период зависещ от разходите за инвестиране в техника и машини и приходите от обучения по европейски програми.
Съществуват още три особености:
— в кратко срочен период се различава и мигновено равновесие когато преподавателя е зает за седмици може да се предложи курс на по-висока цена;
— равновесие то в границите на определен период се нарича още"окончателно" — в рамките на този срок търсенето и предлагане то са трайно съответствие;
— цените, в рамките на конкретен период — отклоняващи се от тези на"окончателното" равновесие, е предприетите се наричат цени на " временното
равновесие. От гледна точка на средно и дългосрочни те периоди, цените в кратко срочен план са цени на "временно равновесие".
Разграничаването на периодите за ценообразуването има специфичен характер. Основателно е да се приеме, че въпреки решаващата роля на:
платежоспособното търсене, определящо значение за достигане на пазарно равновесие има предлагането на курсове от конкуренцията. С изключение на случвайте, в конто
то се поддържа чрез обучения по оперативни програми, предлагането е функция главно на технологията на провеждане на курсове, неговия мащаб и мобилността на преподавателите.
Ето защо, с определено приближени можем да разграничим краткосрочни и дългосрочни периоди във формирането на пазарните цени .
Безспорно е, че средно срочното прогнозиран на цените в значителна степен е свързано с конюнктура та над 7 месечен — 1 годишен период и следва да
държи сметка както за кратките (до 7 месеца), така и за дългите ценови периоди (1 — 3 г.). По отношение на цените на "окончателно то" и "временното"!
равновесие трябва да има собствен, диференцира акцент.
Дългосрочните периоди в развитието на пазарните  цени по правило се свързват с възможното изменение в технология та и мащабите
на провеждането на курсове, осигуряващи пълно съответствие между търсенето и предлагането.
Обективният им характер се налага независимо от различията при отделните видове курсове — консервативни, "еволюционни", сезонни идр.
Диференциацията на жизнения цикъл на курсовете и  услугите само
предопределя необходимостта от конкретен подход при установява не на цените на "окончателното" равновесие.
Значителна е ролята на цените на " времето необходимо за обучение. Докато цените на "окончателно то равновесие" утвърждават макросъответствието
на стойността и цените,  цените на "временното равновесие" са проводник на формиращото въздействие на предлагане то и търсенето не само за
достигане, но и за отклоняване от това макроравновесие.
Обикновено на материалната база за провеждане на курсове като необходими и достатъчни условия за равновесие на
цените се сочат описаните вече по-горе пред поставки за конкретно формиране на цените при "атомистична" структура на пазара. Ще разгледаме този
процес на уравновесяване при равни други условия. Това означава, че се
абстрахирам от възможното не равновесие на валутния, кредитния (паричен),
Обучение курсове цени а кой и какво предлага срещу тях, за повече информация относно курсовете, които предлагаме се свържете с учебния център  за обучение на територията на цялата страна. Учебен център Професионал БГ обучава кандидати за различни желаещи да преминат курс на обучение и е партньор на преподаватели от цяла България.

Курсове за мотокаристи, кранисти, фадромисти, багеристи и други специалности, се различават по времетраене, брой обучаеми включени в курса, учебни материали необходими за обучението, заетост на материално учебната база на центъра и партньорските фирми. Място за провеждане на курса е територията на фирмата възложител  или в нашата учебна  база.  Поради тези причини е трудно да се определи фиксирана цена за даден курс. Общоприетото обучение в малки групи при наличие на желание и възможност от страна на курсистите за интензивни курсове се организира по нашата ценова листа.  Склонни сме да преговаряме с клиенти, които търсят ОФЕРТА ЗА НАЙ-НИСКА ЦЕНА а също и с възложители оценяващи качественото обучение на техните служители. За повече информация и конкретни въпроси моля свържете се с наш представител на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Курсове за здраве и безопасност на работници и служители провеждани по месторабота  50 лв.

Инструктаж за ЗБУТ на длъжностни лица.

Консултации на компании, за нормативна уредба и мерки за безопасност на работното място, и при извършване на товар-разтоварени дейности с мотокари и други машини. .

 

Моля разкажете на нашите служители какво точно очаквате и от какво обучение се нуждаете, за да ви направим офертата, най-пълна и предоставяща на вашите служители курса  от която се нуждаят.

За курсове, квалификации и обучения по професии, които не са упоменати по горе но вие имате желанието да обучите вашите служители, моля свържете се с наш представител на телефон 02/9744777. Изпратете своето предложение за обучение по различни курсове  на емайл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Всички цени са без ДДС за един обучаем, и могат да бъдат коригиране при допълнителни условия за протичане на курса.

Обучението в курс за мотокаристи на територията на Учебен Център "Професионал БГ" ООД започва всяка сряда.

Курсовете за мотокаристи се провеждат на територията на фирми разполагащи с мотокар и електрокар в следните градове:

Цена на шофьорски курс категория Б (B)

Цена на курсове категория Ц (C)

Цена на курсове категория А (A)

София Пловдив Варна Бургас.

БЛАГОЕВГРАД, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Якоруда,

БУРГАС Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево,

ПЛОВДИВ Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар,

ХАСКОВОКЪРДЖАЛИ, Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене,,

ВАРНА Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик Дългопол Провадия Суворово

В.ТЪРНОВОВ, Търново Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол,

ВИДИН Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене,

ВРАЦА Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин,

ГАБРОВО Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна,

ДОБРИЧ Балчик, Генерал, Тошево, Добрич, Добричка,Каварна, Крушари, Тервел, Шабла,

КЮСТЕНДИЛ, Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно,

ЛОВЕЧ Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица,

МОНТАНА Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги, Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово,

ПАЗАРДЖИК Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча,

ПЕРНИК, Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън,

ПЛЕВЕН, Белене, Гулянци, Долни Дъбник Долна Митрополия, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг,

РАЗГРАД, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян,

РУСЕ, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово,

СИЛИСТРА, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан,

СЛИВЕН, Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица,

СМОЛЯН Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе, СОФИЯ,

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч,

СТАРА ЗАГОРА Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел Баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан,

ТЪРГОВИЩЕ Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище,

ШУМЕН, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар,  Смядово, Хитрино, Шумен,

ЯМБОЛ, Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол,

 

 

 

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !