Програма за курс по Наредба 8121з-1100

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

 

на курс за поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността  „Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения” по чл. 6, т.2. от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, обн. дв. бр.75 от 29 септември 2015 г.

 

 

София, 2017 г.

 

 

 

 

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програмата е предназначена за обучение на  физически лица, които осъществяват дейността „Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения” с цел поддържане и актуализиране на квалификацията им на всеки 5 години след издаване на удостоверението за осъществяване на тази дейност.

По смисъла на учебната програма „Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения” е комплекс от мероприятия за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

Учебната програмата е разработена от Академията на МВР и е съгласувана с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) на основание чл. 7 на Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадена от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката, обн. ДВ. Бр.75 от 29 септември 2015г.

 

ІІ. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Основна цел на обучението е обучаваните лица да придобият знания и умения, гарантиращи поддържане и актуализиране на квалификацията им за осъществяване на дейността „Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения”.

За постигане на поставената цел, по време на обучението обучаваното лице трябва да получи нови знания и да придобие нови умения,  както следва:

1. Знания за:

- ред и условия за осъществяване на дейността  „Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения”;

- правила за използване на минималните технически средства и оборудване, необходими  за осъществяване на дейността  „Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения”;

- устройство, действие,  класификация, маркировка и оцветяване на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- влияние на факторите на околната среда върху техническото състояние на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системи за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- методи и средства за оценка на техническото състояние на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системи за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- признаци за откриване и начини за отстраняване на неизправностите, които могат да възникнат в пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- съдържание и ред за осъществяване на операциите и дейностите по поддържане и обслужване на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- основни изисквания към техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване, използвани  при поддържане и обслужване на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- вредни фактори на работната среда и източници на рискове  за хората и околната среда;

- основни изисквания и правила за здравословна и безопасна работа;

- правила за използване на личните предпазни средства, необходими за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения;

- лични предпазни средства, необходими за сервизно обслужване на пожарогасителите и правила за тяхното използване;

- основни принципи и изисквания за организацията на работното място;

- основни санитарно-хигиенни изисквания към материално-техническата база;

- мерки за предотвратяване замърсяването на околната среда при поддържане и обслужване на противопожарните системи и съоръжения;

- условия и ред за водене на работната документация, свързана с поддържане и обслужване на противопожарните системи и съоръжения.

2. Умения за:

- разчитане и използване в практиката на  техническа, конструктивна и технологична документация, свързана с поддържането и обслужването на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове (наредби, правилници, инструкции, наръчници, каталози, схеми, скици и др.);

- подреждане на  инструментите и материалите в съответствие с последователността на технологичните операции и дейностите от поддържането и обслужването на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове;

- контролиране на качеството и оценяване годността на използваните вещества и материали;

- оценяване на съответствието на всяка завършена операция с изискванията на приложената технология;

- откриване на неизправности и гранични състояния в пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове по органолептичен път и/или с помощта на технически средства;

- работа с контролна и контролно-измервателна апаратура за проверка, настройка и изпитвания на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, системите за управление на дим и топлина и пожарните кранове, както и с необходимите ръчни инструменти, приспособления и средства за измерване;

- осъществяване на поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения , при спазване на определената технологична последователност за различните видове операции и дейности;

- осъществяване на презареждане на  пожарогасителните системи при спазване на определената технологична последователност за различните видове операции и дейности;

- прилагане на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд на работното място;

- прилагане на санитарно-хигиенните изисквания към материално-техническата база;

- водене на работната документация, свързана с поддържане и обслужване на противопожарните системи и съоръжения.

 

 

 

ІІІ. СТРУКТУРА И ОБЕМ НА УЧЕБНОТО  СЪДЪРЖАНИЕ

№ на темата

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗУЧАВАНИТЕ ТЕМИ

 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ

Теоретична подготовка Практическа подготовка

Всичко

1 Ред и условия за осъществяване на дейността „Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения”  и контрол върху нея от органите за пожарна безопасност и защита на населението.

 

1

 

1

2 Системи за автоматичен контрол и диагностика.  

3 Пожароизвестителни системи с радио сигнал.

4 Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи .

5 Системи за управление на стационарни пожарогасителни инсталации.

6 Поддържане и обслужване на стационарни пожарогасителни инсталации.

7 Пожарогасителни вещества и изтласкващи вещества, използвани в стационарните пожарогасителни инсталации.

8 Екологични изисквания към газовите стационарни пожарогасителни инсталации.

9 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при поддържане и обслужване на  стационарни пожарогасителни инсталации.

10 Поддържане и обслужване на системи за управление на дим и топлина.

11 Поддържане и обслужване на системи за гласово уведомяване.

12 Поддържане и обслужване на пожарни кранове.

13 Работна документация, свързана с поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.

 

 

ІV. МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА  ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАВАНИТЕ

 

Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

Знанията и уменията на обучаваните се оценяват чрез изпит по теория и изпит по практика.

Изпитът по теория е писмен и се провежда с тест, който се решава на хартиен носител.

Изпитът по практика се състои в изпълнение на практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание.

Знанията и уменията на обучаваните се оценяват по шестобална система, която включва: отличен (6,00), много добър (5,00), добър (4,00), среден (3,00) и слаб (2,00).

За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със среден (3,00).

 

V. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1. Организация и ред за провеждане на учебния процес

1.1. Общи положения

1.1. За обучение се приемат физически лица, които са завършили средно образование.

1.2. Обучението се провежда с предварително определена група.

1.3. Учебният час е с продължителност 45 минути.

1.4. Дневната натовареност на преподавателите и на обучаваните не може да надвишава десет учебни часа по обучение по теория и/или практика.

1.2. Обучение по теория

1.2.1. Обучението по теория се осъществява чрез лекции.

1.2.2. Обучението по теория се провежда в учебен кабинет на обучаващата организация или в нает от нея учебен кабинет, въз основа на сключен договор.

1.3. Обучение по практика

1.3.1. Обучението по практика се осъществява чрез практически упражнения.

1.3.2. Обучението по практика се провежда в учебна база на обучаващата организация, или в наети от нея учебна база и/или специализирана база за сервизно обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, въз основа на сключен договор.

1.3.3. При провеждане на обучението по практика в една група могат да се обучават едновременно не повече от 10 човека.

2. Организация и ред за оценяване на придобитите знания и умения

2.1. Общи положения

2.1.1. Изпитът по теория и изпитът по практика се провеждат от изпитна комисия съгласно чл.8, от Наредба  № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност( обн. дв. бр.75 от 29 септември 2015г.).

2.1.2. Изпитът по теория и изпитът по практика се провеждат в едномесечен срок след завършване на обучението.

2.1.3. Изпитът по теория и изпитът по практика се провеждат на една и съща дата, като изпитът по теория предхожда изпита по практика.

2.1.4. Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия:

- запознава изпитваните с техните права и задължения;

- дава указания относно условията и реда за провеждане на изпита;

- проверява самоличността на кандидатите, включени в протокола за изпита;

2.1.5. Не се допускат до изпит лица без документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление на моторно-превозно средство) и лица, които се явяват след неговото започване.

2.1.6. Председателят и членовете на изпитната комисия отстраняват от изпита по теория и изпита по практика лицата, които не спазват реда за неговото провеждане, като  това се отразява в изпитния протокол със забележка.

2.1.7. Не се допуска оказване на помощ на изпитваните по време на изпитите.

2.1.8. За резултатите от изпита по теория и изпита по практика комисията съставя протокол в два екземпляра.

2.1.9. За лицата, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно "не се е явил", "не е допуснат" или "отстранен".

2.1.10. До изпит по практика се допускат само лицата, успешно издържали изпита по теория.

2.1.11. Когато лицата, положили успешно изпита по теория, получат отрицателна оценка на изпита по практика, при всяко следващо явяване полагат само изпит по практика.

2.1.12. Лицата, които не са положили успешно изпит по теория и/или изпит по практика, имат право да се явят до три пъти на неиздържания изпит в срок до една година след завършване на обучението.

2.1.13. Резултатите от изпитите се нанасят в изпитния протокол от председателя на комисията.

2.1.14. В първия работен ден след провеждането на изпитите председателят на изпитната комисия предава на ръководителя на обучаващата институция документите от проведените изпити, въз основа на които на лицата положили успешно изпита по теория и изпита по практика се издават удостоверенията за завършен курс за обучение.

 

2.2. Изпит по теория

2.2.1. Изпитът по теория теория се провежда в кабинет, осигурен от обучаващата институция.

2.2.2. Когато за изпита се използва учебен кабинет, намиращите се в него учебно-технически средства за онагледяване на учебния процес във връзка с обучението не трябва да се виждат от мястото на изпитваните.

2.2.3. За изготвяне на тестове за провеждане на изпита по теория ръководителят на обучаващата институция утвърждава изпитни въпроси, които обхващат цялата учебната програма.

2.2.4. Тестът за провеждане на изпита по теория се изготвя от изпитната комисия въз основа на утвърдените изпитни въпроси.

2.2.5. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки с по три възможни отговора, от които само един верен.

2.2.6. За решаване на теста на изпитваните се предоставят 90 минути.

2.2.7. Не се допуска излизане на изпитваните от кабинета след започване на решаването на теста.

2.2.8. Тестът се оценява както следва:

- отличен (6,00):  поставя се когато е отговорено вярно на не по-малко от 27 въпроса;

- много добър (5,00): поставя се когато е отговорено вярно на не по-малко от 23 въпроса и не повече от 26 въпроса;

- добър (4,00): поставя се когато е отговорено вярно на не по-малко от 19 въпроса и не повече от 22 въпроса;

- среден (3,00): поставя се когато е отговорено вярно на не по-малко от 15 въпроса и не повече от 18 въпроса;

- слаб (2,00): поставя се когато е отговорено вярно на  по-малко от 15 въпроса..

2.2.9. Председателят на изпитната комисия съобщава на изпитваните  резултата от теста  в срок до 45 минути след завършване на изпита.

 

2.3. Изпит по практика

2.3.1. Изпитът по практика се провежда в учебна база на обучаващата организация, или в  наети от нея учебна база и/или специализирана база за сервизно обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, въз основа на сключен договор.

2.3.2. За изготвяне на заданията по практика за провеждане на изпита по практика ръководителят на обучаващата институция утвърждава изпитни въпроси, които обхващат цялата учебната програма.

2.3.3. Заданията по практика за провеждане на изпита по практика се определят от изпитната комисия въз основа на утвърдените изпитни въпроси.

2.3.4. За изпълнение на определените в заданието по практика дейности на изпитваният се предоставят 30 минути.

2.3.5. По време на изпита по практика изпитваните използват лични предпазни средства.

2.3.6. По време на изпита по практика председателят и членовете на изпитната комисия наблюдават и оценяват действията на изпитвания и може да се намесват само в случаите на очевидна грешка, която води до злополука, изхабяване на материали и повреда на техниката и инструментите.

2.3.7. Председателят на изпитната комисия, след обсъждане с членовете на изпитната комисия, определя оценката от изпита по практика.

2.3.8. Оценката от изпита по практика се определя както следва:

- отличен (6,00):  поставя се когато обучаваният умее да си съставя план за работа, да изпълни дейностите, които произтичат от заданието по практика, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да прави самооценка.

- много добър (5,00): поставя се когато обучаваният умее да си съставя план за работа, подбира методи за изпълнение на поставените задачи по практика в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;

- добър (4,00): поставя се когато обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставените задачи по практика в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;

- среден (3,00): поставя се когато обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания ;

- слаб (2,00): поставя се когато обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на заданието по практика и/или не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания.

2.3.9. Председателят на изпитната комисия съобщава резултата на изпитвания и анализира допуснатите от него грешки  веднага след завършване на изпита по практика и поставяне на оценката.

2.3.10. След провеждане на изпита по практика и на последния кандидат председателят и членовете на изпитната комисия подписват двата екземпляра на изпитния протокол.

 

3. Материално-техническа база за провеждане на обучението

3.1 Обучение по теория

3.1.1. Учебният кабинет за провеждане на обучението по теория е  оборудван с мултимедиен проектор, дидактически материали и учебно-технически средства за онагледяване на учебния процес.

3.1.2. В учебния кабинет се осигуряват:

- учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв.м ;

- работно място (катедра или работна маса) за преподавателя ;

- работно място (работна маса и стол за всеки обучаван, където той може да пише и работи с учебните помагала.

3.1.3. Помещението, използвано за учебен кабинет да отговаря на следните изисквания:

- светлата височина на помещението е не по-малко от 2,40 м и има осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;

- за всеки обучаван са осигурени не по-малко от 1,5 кв.м площ от помещението ;

- общата площ на помещението е не по-малко от 20 кв.м ;

- температурата в помещението се поддържа в интервала от 18 °С до 24 °С ;

- към помещението има осигурен санитарен възел.

 

3.2. Обучение по практика

Местата за провеждане на обучението по практика да отговарят на следните изисквания:

- разполагат с технически средства и материали, които позволяват извършване на определените в учебната програма упражнения по сервизно обслужване и поддръжка на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, като се спазват препоръките на производителя и изискванията на  нормативните документи;

- осигурени са условия за безопасно изпълнение на упражненията по практика.

 

3.3. Изпит по теория

3.3.1. Помещението за провеждане на изпита по теория да отговаря на следните изисквания:

- светлата височина на помещението е не по-малко от 2,40 м и има осигурена естествена светлина;

- общата площ на помещението е не по-малко от 20 кв.м;

- температурата в помещението се поддържа в интервала от 18 °С до 24 °С ;

- към помещението има осигурен санитарен възел.

3.3.2. В помещението за провеждане на изпита по теория се осигуряват:

- работни места за членовете на изпитната комисия, определена да проведе изпита;

- работно място (работна маса и стол) за всеки изпитван, където той може да пише.

 

3.4. Изпит по практика

Местата за провеждане на изпита по практика отговарят на следните изисквания:

- разполагат с технически средства и материали, които позволяват извършване на определените в учебната програма упражнения по сервизно обслужване и поддръжка на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, като се спазват препоръките на производителя и изискванията на  нормативните документи;

- осигурени са условия за безопасно изпълнение на заданията по практика.

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !