Наредба за курс за машинист на ПСМ

 

Наредба за багеристи и машинисти на товарачни машини ПСМ

 

 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

УФИЦИАЛЕН ОРГАН НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

брой 42

 

 

Изменение и допълнение на Правилника за добиване на проваспособност на машинисти (Обн. В ДВ, бр. 20 от 1967 г.)

 

§ 1. В пъръграф 3, алинея първа на буква „б4 се изменя така:

„ кранисти : на мостови и козлови кранове до 30т; на портални кранове до 30 т; на кулокранове до 10 т; на специални кранове до 10 т; на кранови съоръжения, монтирани на авто- и други превозни средства; за по-горна степен – на всички видове кранове с неограничена мощност.“

 

§ 2. В параграф 4 алинея втора се изменя така:

„Когато броят на машинистите, завършили професионалните учебни даведения, е недостатъчен за задоволяване на нуждите на народното стопанство, машинисти могат да се подготвят в краткотрайни курсове, организирани от професионалните учебни зентрове и по изключение от предприятията.“

Създават се нови алинеи трета, пета и шеста със следната редакция

„Текущата допълнителна потребност от машинисти и необходимостта от органициране на краткотрайни курсове се опрадалят от прадприятията след съгласуване със  съответното министерство и окръжна държавна инспекция по труда.

Професионалните учебни центрова или предприятията могат да организират краткотрайни курсове за придобиване на правоспособност по следните направления: курсове за повишаване квалификацията ( разред, степен, клас).

Организирането на краткотрайни курсове за подготовка на нови работници ( машинисти) или за приподготовка става само при наличие на соътветната материално-техническа база и след разрешение от окръжните ( градските) инспекции за държавен технически надзор.утвръждаването на преподавателския състав и на кандидатите в курсовете за машинисти, организирани от професионалните учебни центрове или предприятието, става от отделите на „Народна просвета“ при окръжните народни съвети.“

Алинея трета става алинея седма.

 

§3. Алинея първа на § 5 се изменя така:

„5. Краткотрайни курсове за подготовка на машинисти могат да се органицират и към професионалние учебни заведения, кито подготвят квалифицирани работници по профасиите, изискващи правоспособност, ако това не прачина редовното обучение.“

 

§4. Параграф 7 се изменя така:

„7. Обучението в учебните заведения се провежда по учебен план и програми, одобрени от Министерството на народната просвета.

Обучението в курсовете за нови работници или преподготовка в професионалните учебни центрове или предприятията се провежда по учебни планове и програми, съставени от Министерството на строежите и архитектурата, съгласувани с Главната инспекция за държавен техническинадзор и одобрени от Министерството на народната просвета.

През време на обучението курсистите задължително преминават като втори лица едномесечен производствен стаж в съответните предприятия.К

Курсистите с с предварителна практика в областта на специалността, приети за обучение в курсовете, не се изпращат на производствен стаж.

Повишаване квалификацията на работниците в курсове за по-висока категория, степен или разред се извършва по учебни планове и програми, свързани и ободрени от Министерството на строежите и архитекрата след съгласуване с Главна инспекция за държавен технически надзор.”

 

§5.Параграф 9 се изменя така:

“9. Организирането на обучението, на квалификационните изпити и издаването на свидетелства за квалификация и за правоспособност в професионалните учебни заведения се извършват съгласно Правилника за техникумите и и професионално-техническите училища (ДВ, бр 47 и 48 от 1965г.) и този правилник.

Изпитите за машинисти в краткотрайните курсове в професионалните учебни центрове или предприятията се провеждат от изпитна комисия с председател -представитеб от учебният зентър или предприятието, и членове: преподавателите, водили обучението; представител на съответната инспекция за дължавен технически надзор; отговорника по охрана на труда и техническо безопасност в предприятието и представител на отдел “Народна просвета” при окръжния народен съвет.

При окончателното оформяне оцунките на курсистите, явили се на квалификацеонен изпит и показали незадоволителни знания по теория и практика на спациалността, решаващ глас има представителят на инспекцията за държавенн техническо надзор.

При оценка “слаб” курсестите се явяват на поправителен изпит по  реда, установен във враменната наредба № 0-15 на Министерството на народната просвета от 1972г.

След приключване на квалификационния изпит един екзепляр от протокола се изпраща в съответната инспекция за държавен технически надзор.

На успешно завършилите съответния курс за правоспособност се издават следните документи: а)свидетелство за професионална подготовка; б) свидетелство за правоспособност; ф) удостоверение за разред ( степен, категория).

В свидетелството за правоспособност, което получава всеки машинист, сепосочва степента на правоспособност и се вписва атестат за видовете работи, които може да изпълнява.

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !