Наредба за ПСМ багери, товарачни машини, валяци и други

 

Наредба за правоспособност и работа с  Багер Фадрома Челен товарач Валяк и други ПСМ.
Придобиване на документ Свидетелство за правоспособност на Багеристи, Фадромисти, Машинисти на различни видове ПСМ и специализирани машини.

 

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ПРАВИЛНИК

за добиване на правоспособност за машинисти

І. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 1. Пътните строителни машини, оборудванията за извършване на строителни работи и двигателните им и всички видове термични и водоенергитични машини и съоръжения с мощност над 5 к.с. Се обслуждаввт от лица съссъотвентана квалификация и правоспособност, придобита съгласно Правилника за техникумите и профисеонално-техническите училища и този правилник.
  Квалификацията и правоспособността се удостоверяват със свидетелство, издадено от съответното учебно заведение.

 2. Съобразно вида на двигателите, машините и съоръженията, машините биват.
  - машинисти на пътни и строителни машини, оборудванията и двигателите им;

  - машинисти на подемно-транспорни машини и съоръжения;

  -машинисти на компресори, подвижни електроагрегати и двигателите им;
  -машинисти на термични и водноенергитични машини и съоръжения.

 3. В зависимост от мощността на двигателите и товароподеността на съоръженията,машинистите биват:
  a) За машинисти на пътни и строителни машини, оборудванията и двигателитеим:
  -машинист на пътни и строителни машини, оборудванията и двигателите им до 150 к. с.;
  -машинист на пътни и строителни машини, оборудванията и двигателите им до 500 к. с.;
  -машинист на пътни и строителни машини, оборудванията и двигателите им за неограничена мощност;
  б) за машинистите на подемно- транспортни машини, оборуднатията и двигателите им за неограничена мощност;
  -кранист – утравлява всички видове кранове в строителнството, трянспорта ( включително и вътрешнозаводския кранов транспорт) и кравови съоръжения, монтирани на авто и други превозни средства;
  -автокранист, професионален шофьор 3 клас – утравлява автокранове с товароподемност до 3 тона.
  -автокранист, професионален шофьор 3 клас – утравлява автокранове с товароподемност до 10 тона
  -автокранист, професионален шофьор 3 клас – утравлява автокранове с всички степени на товароподемност
  в) за машинисти на компресори, подвижни електроагрегати и подвижни електроагрегати и двигателите ми:
  -машинист на компредори, подвижни електроагрегати и двигателите им до 150 к.с.;
  -машинист на компредори, подвижни електроагрегати и двигателите им до 500 к.с.;
  -машинист на компредори, подвижни електроагрегати и двигателите им с неограничена мощност.
  г) за машинист на копресори на термични и водноенергитични машини и съоръжения:
  - машинист на стабилни и полусдтабилни двигатели с вътрешно горене до 150к.с.;
  - машинист на стабилни и полусдтабилни двигатели с вътрешно горене до 500к.с.;
  - машинист на спарни двигатели до 150к.с.;
  - машинист на спарни двигатели до 500к.с.;
  -машинист на термични и водоенергитични машини и съоръжения за неограничена мощност.


  ІІ. ПОДГОТОВКА НА МАШИНИСТИ


 4. Подготовката на машинистите от всички специалности и категории, упоменати в този правилник, се извършва само в техникуми и професионално-технически училища, определени от Министерството на народната просвета, по форми на обучение, установени с правилника за тези учебни заведения.
  Когато нуждите налагат, по искане на заинтересуваните министерстваи централни ведомстваи с предварителното разрешение на Министерството на народната просвета, пашинистипо специалности, незастъпени в учебните заведения, могат да се подготвят с откъсване или без откъсване от произвоството.

 5. Краткотрайните курсове за подготовка на машинисти се органицират към професионално-технически училища, определени от Министерствотона народната просвета.
  Кандидатите за записване в курсове трябва да имат най-малко едногодишна практикав областта на специалността, по която се открива курсът. По отделни специалности, определени от Министерството на народната просвета, могат да се приемат купсисти и без практика.

 6. Курсовете се органзират с по 35 души. По изключение, при липса на достатъчно кандидати и когато са необходими малко кадри, може да се организира курс и с по-малко курсисти, но не по-малко от 15 души.

 7. Обучението в курсовете се провежда по учебни планове и при програми, одобрени от Министерството на народната просвета след съгласуване със съответните министерства и ведомства.


  ІІІ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ И ДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ


 8. Правоспособност за машинисти, упоменавти в този правилник, кранисти и автокранисти придобиват лица, които отговарят на следните условия:
  а) да са завършили техникумм, проесионално-техническо училище или курс по съответната специалност ) ако имат най-малко основно образование) и да са положили успешно квалификационен изпит;
  б) да са навършили 18 години;
  в) да са зрави физически и прихически;
  г) да имат изискания от този правилник трудов стаж ) за машинистите от по-горна степен).

 9. Квалификационите изпити за добиване на правоспособност се провеждат от учебното заведение, в което са обучавани кандидатите съгласно Правилника за техникумите и профусионално-техническите училища и тои правилник.
  Положилите успешно квалификационните изпити получават съответен документ за квалификацияи правоспособност.
  Съглано правилника за контрол на повдигателните уредби при провеждане на изпитите ( теория и прктика ) о дисциплините, в които са састъпени поднадзарните по същния правилник повдигателни уредби, в квалификационните изпитни комисии участва садължително и представител на съответната окръжна ( грладска ) инспекция за технически надзър.
  Положилите успешно изпита за правоутравление на надзорни повдигателни уредби след получаването от учебното заведение свидетелство за квалификация и правоуправоспособвост се регистрират в инспекцията за технически надзорен съвет, распективно СГНС, в чийто район е учебното заведение. При регистрирането инспекцията заверява свидетелството на лицето. Без такава заверка то не може да постъпи на работа като кранист.

 10. Правоспособност за автокранисти имат шофьори трети, втори или първи клас, които са придобили и квалификация, и правоспособност на кранисти или обратното – кранисти, придобили правоспособност и за шофйори от съответният клас.
  Правоспособност на автокранисти им мат и машинистите на строителни машини, изучавали повдигателните уредби и Правилника за констрол на повдигателните уредби и положили изпит за квалификация и правоспособност прад комисия с представител на инспекцията за технически надзор )9 ал.трета от този правилник), придобили впоследствиеправа на шофьори трети, втори или първи клас, или обратното – шофйори от съответнитен клас, придобили впоследствиеправа на машинисти на строителни машини при тук посоченото условие.

 11. Завършилите професионално-техническите училища по специалност за мешинисти, посочени в § 2 и 3добиват правоспособност на машинисти по съответната специалност до 150 к.с., а след двегодишин трудов стаж по специалността – право, до 500 к.с.

 12. Завършилите техникумите по съответните специалности добиват правоспособност на машинисти по специалността, по която са обучавани, до 500 к.с., а след едногодишен трудов стаж по специалността – по право, за неограничена мощност.

 13. Завършилите краткотрайни курсове, съгласно § 4, ал. Втора на този правилник, придобиват правоспособност за машинисти до 150 к.с.

 14. Завършилите успешно курсовете и школите за специалисти във военноморски флот , завършилите техническо школи в инжинерните войски и личата, които по време на службата си са получили квалификация на машинисти, имат правоспособност на машинисти, уповенаата в Указа на президиума на Ннародното събрание за уреждане на някои права на завършилите военно-учебно заведения и школи унас, н Съветския съюз и други социалистически страни ( Д. в., бр. 69 от 31 август 1965г.).

 15. Лица притежаващи едно образование иправоспособност за локомотивни машинисти на парни, дизелови или електрически локомотиви и железопътния транспорт, имат рава на машинисти по съответната специалност, упомената в този правилник, с мощност до 500 к.с. След едногодишен трудов стаж като локомотивни машинисти те придобиват по право правоспособност за съответния вид двигатели за неограничена мощност.
  Лица без средно образование, с правоспособност за локомотиви в железопътниа транспорт имат права на машинисти по съответната специалност, упомената в този правилник, с мощност до 150 к.с. Срлед двегодишен трудов стаж като локомотивни машинисти те придобиват по право правосподобност за съответния вик двигатели с мощност до 500 к.с.


  ІV. ПРЕМИНАВАНЕ В ПО-ГОРНА СТЕПЕН

 

 

 1. Машинистите завършили професионално-технически училища и придобили права на машинисти до 500к.с., придобиват права на машинисти за неограничена мощност след тригодишен стаж като машинисти с правоспособност до 500 к.с. И полагане на изпит.

 2. Лицата без средно образование, придобили правата на машинисти до 500 к.с., съгласно ал. Втора на § 15 от този правилник придобиват права на машинисти за неограничена мощност за съответния вид двигател и след тригодишен стаж като машинисти с правоспособност до 500 к.с. И полагане на изпит.

 3. Завършилите курсове с права на машинисти до 150 к.с. Придобиват права на машинисти по съответната специалност до 500 к.с. След 8-годишен стаж по специалността като машинисти с правоспособност до 150 к.с., и помагане на изпит.
  Права на машинисти за неограничена мощност те могат да придобият по устанвения ред след завършване на техникум или професионално-техническо училище.

 4. Изпитите за преминаване в по-горна степен обхващат теория и практика. Те се провеждат в тухникуми и професионално-технически училища, определени от Министерството на народната просвета съгласно Правилник за техникумите и професионално-техническите училища и този правилник и по програми, одобрени от същото министерство.

 5. От всички машинисти и видове, специалности и степени, уповенати в този правилник, права на турбинисти при водни, парни и газови турбини имат само зъавършилите по съотвентана специалност техникумите.

  ***


 6. Мешинисти, обучавани в професионално-тухнически училища, притежаващи свидетелства за правоспособност до 150 к.с., при влизането в сила на този правилник добиват по право правоспособност на машинисти до 500 к.с., ако имат деветгодишен трудов стаж по специалността като машинисти до 150 к.с.

  Машинисти, обчавани н краткотрайни курсове и школи, притежаващи свидетелства за правоспособност до 50 к.с., при плизането в сила на този правилник добиват по право правоспособност на чашинисти до 150 к.с., ако имат най-малко деветгодишен трудов стаж по специалността като машинисти с правоспособност до 50 к.с.
  Машинисти, които нямат изискания стаж добиват по право посочената правоспособнст, след като го навършат.

 7. Придобитите права на машинисти във военни школи и поделения в чужбина и у нас ( указа, упоменават в ; 14 на този правилник) по тесни специалности – машинист на булдозери, машинист на багери и пр., при влизането в сила на този правилник запазват правата си само за машините, за които са придобили право машинисти.
  Придобилите права на машинисти у нас и в чужбина в граждански школи и съкратени курсове по тескни специалности при влизането в сила на този правилник добиват право на правоспособност на машинисти до 150 к.с. Само за машините, за които са придобили право на машинисти, ако имат най-малко две години трудов стаж на съответната машиа. Тези от тях, които имат права на машинисти за по-голяма мащност запазват правата си.
  Машинистите, упоменати в този параграф, преминават в по-горна степен по съответната широка специалност по уставоневия с този правилник ред.

 8. Узаконяването правоспособността на кранисти, добили квалификация и правоспособност в чужбина, се извършва от окръжните инспекции за технически надзор въз основа на представените документи, легализирани от Министерството на народната просвета.

 9. Контролът по спазването на правилника се осъществява от Министерството на народната просвета и съответните винистерства, комитети и зентрални ведомства.
  Указания и тълкувания по него се дават от Министерството на народната просвета съгласувано със заинтересуваните министерства, комитети и ведомства.

 10. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в Държавен вестник. Той и задължителен за всички министерства, комитети, ведомства, заводи, предприятия, организации и д.р., които приемат на работа и в които работят машинисти, упоменати в него.

 11. Съгласувано с Министерството на архитектурата и благоустройството изречение първо на ал.ІІ на § 150 от Правилника за контрол на повдигателните уредби, обнародвани в Известния, бр, 14/1954г., си изменя, както следва:
  “Тази комисия се назначава от органите на народната просвета съгласно Правилника за тухникумите и професионално-техническите училища.”

  Повече информация за курсовете за Багеристи, фадромисти и книжка за ПСМ може да намерите на нашия сайт.

 

 
ПУЦ Професионал ЕООД успешният избор в сферата на професионалното обучение !